Demensomsorgens ABC perm 2

Den andre permen i Demensomsorgens ABC inneholder temahefter om etiske problemstillinger i demensomsorgen, pårørendes situasjon samt ulike behandlingstiltak. Permen er en påbygning til Demensomsorgens ABC perm 1. Her settes kunnskapen om demens inn i en større sammenheng og ses i forhold til etiske utfordringer og arbeids- og kommunikasjonsmetoder. Pårørende er en viktig samarbeidspartner og ressurs i arbeidet med personer med demens, og et eget hefte er viet pårørende.

Hjem » Demensomsorgens ABC: Perm 2

Heftene i perm 1 setter søkelys på fasene i demensforløpet, fra diagnostisering til livets siste dager og timer. De tolv heftene er tematisk inndelt og bygger på oppdatert lovverk, prinsippene for personsentrert omsorg og miljøbehandling. Hvert hefte legger opp til en fordypning i relevante tema.

Etter å ha lest denne permen er målet at du

 • har kunnskaper om arbeids- og kommunikasjonsmetoder
 • har innsikt i situasjonen til personen med demens
 • har innsikt i demens hos ulike grupper
 • har kunnskap om dagaktivitetstilbud

Innhold i permen

 1. Personsentrert omsorg: Fordypning
 2. Hva er viktig for meg?
 3. Å arbeide personsentrert. Metoder for implementering av personsentrert omsorg
 4. Observasjon og kartlegging i oppfølging av personer med demens
 5. Nevropsykiatriske symptomer og atferd som utfordrer – forståelse og tilnærming
 6. Om bruk av tvang og varsling av overgrep
 7. Yngre personer med demens og personer med utviklingshemning og demens
 8. Demens hos samiske personer
 9. Innvandrere og demens. Alderdom og demens i et ukjent landskap
 10. Kosthold og ernæring i demensomsorgen
 11. Velferdsteknologi til personer med demens
 12. Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for hjemmeboende personer med demens

Gjennomføring

Permen gjennomføres på ca. ett år. Det skal holdes minimum ett gruppemøte per hefte. Før hvert gruppemøte skal hver deltaker har forberedt seg ved å lese heftet som skal gjennomgås.
På gruppemøtet gjennomgås refleksjonsspørsmålene. Tema i heftene diskuteres ut fra egne erfaringer og praksis.

Ved oppstart arrangeres et oppstartsseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Deltakerne får utdelt et ABC-bevis når de har deltatt på fagseminarene og minimum 80 prosent av gruppesamlinger.

Les mer om gjennomføring av ABC-opplæringen

Tilvalgshefter

Til Demensomsorgens ABC, kan dere velge følgende tilvalgshefter:

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang