Hefte 11: Velferdsteknologi til personer med demens

Hjem » Demensomsorgens ABC: Perm 2 » Hefte 11: Velferdsteknologi til personer med demens

Hefte 11: Velferdsteknologi til personer med demens

Velferdsteknologi kan bidra til at tjenestemottakere opplever større grad av selvstendighet og mestring. Det kan også avlaste pårørende og tjenesteytere. Implementering av velferdsteknologi til personer med demens kan by på utfordringer. Det forutsetter en bred kartlegging av den enkelte tjenestemottakers behov, slik at implementering av velferdsteknologiske løsninger både ivaretar forsvarlighetskravet og oppleves som en støtte i hverdagen for tjenestemottakeren og eventuelt de pårørende.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan støtte personer med demens til å mestre hverdagen, og hvordan velferdsteknologi kan avlaste pårørende
  • kjenner til aktuelle velferdsteknologiske løsninger, og kjenner til relevant lovverk og kommunal praksis når velferdsteknologi er en del av tjenesten