Hefte 1: Personsentret omsorg: Fordypning

Hjem » Demensomsorgens ABC: Perm 2 » Hefte 1: Personsentret omsorg: Fordypning

Hefte 1: Personsentret omsorg: Fordypning

Hvordan en person opplever å leve med demens er sterkt avhengig av kvaliteten i den behandling og omsorg som blir gitt. Det er behov for en bred forståelse av hva demens innebærer for den som lever med demenssykdom. Vi må gjøre oss kjent med personens livshistorie, personlighet, helse og sosiale relasjoner for å gi omsorg av god kvalitet. Det settes fokus på hva omsorgskultur er, og hvordan praksis kan endres i takt med ny kunnskap.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • sørger for at din egen praksisutøvelse er i tråd med personsentrert omsorg
  • bidrar aktivt til å utvikle en personsentrert omsorgskultur og systemer som støtter opp om personsentrert omsorg på din egen arbeidsplass