Eldreomsorgens ABC

Eldreomsorgens ABC gjør deg bedre rustet til å jobbe med eldre mennesker. Du lærer å skille mellom normal aldring og sykdom, og får god oversikt over de hva du kan møte i tjenesten.

Hjem » Eldreomsorg

1

Grunnopplæring

Aldring og omsorg

Fagstoffet dekker mange tema. Du lærer om alt fra aktivitet og kosthold til observasjon og mikrobiologi. Du får oppdatert kunnskap som det virkelig er behov for i eldreomsorgen. Innholdet passer for alle som arbeider med eldre mennesker.

Lær mer om opplæringen Aldring og omsorg

Psykiske lidelser hos eldre

Psykiske lidelser er vanlig hos eldre og mange får ikke god nok oppfølging og behandling. De som jobber i helse- og omsorgstjenestene, har behov for oppdatert kunnskap. I løpet av dette året lærer du blant annet om depresjon, angst, psykoser, delirium, personlighetsforstyrrelser, alkoholavhengighet og bruk av legemidler.

Lær mer om opplæringen Psykiske lidelser hos eldre

2

Fordypning

Geriatri

Geriatri handler om akutte og kroniske sykdommer som eldre kan få. Du lærer om alt fra infeksjonssykdommer og hjerneslag til diabetes og nevrologiske sykdommer. I løpet av året ser vi på forebygging, behandling og pleie. Og vi tar for oss bruk av verktøy for kartlegging innen geriatri.

Lær mer om opplæringen i Geriatri

Temahefter

Temaheftene er ekstra materiell til særlig fordypning. Heftene kan både være en del av ABC-opplæringen eller tas utenom. De kan lastes ned som pdf eller bestilles som fysisk kopi.

For vikarer og ufaglærte

E-læringene «Dette må jeg kunne» er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig bakgrunn.

Dette må jeg kunne – Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Dette må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemming

Dette må jeg kunne – Observasjonskompetanse

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse