Om ABC-opplæring

ABC-opplæring løfter kompetansen i helse- og omsorgstjenestene. Opplæringen er en rimelig måte å sørge for kompetanseheving av ansatte.

Last ned brosjyre om ABC-opplæringen

Hjem » Om ABC-opplæring

Opplæringen innebærer en kontinuerlig læringsprosess over ett eller flere år, og det er mulig å gjennomføre den ved siden av jobb. Det er ingen eksamen og deltakerne vil motta et bevis etter avsluttet opplæring.

ABC-opplæring er et nasjonalt kompetansehevende tiltak som Aldring og helse utvikler og leverer på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Hvorfor ABC-opplæring?

Målet er at ansatte i helse- og omsorgstjenestene skal få oppdatert fagkunnskap. Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har sett at opplæringen gir gode resultater og anbefaler virksomhetene å ta i bruk opplæringen. Kort fortalt er ABC-opplæringen:

 • Grundig og oppdatert kompetanseheving satt i system
 • Lønnsom opplæring for både kommune og virksomhet
 • Utviklet av fagfolk som jobber med fagområdene
 • Gode tilbakemeldinger fra deltakerne

Fordeler for virksomheter og kommuner

Kommuner og virksomheter som har tatt i bruk tilbudene, velger ofte å fortsette. De ser at systematisk opplæring virker, og de opplever:

 • Bedre kvalitet på tjenestene
 • Mer effektive og moderne arbeidsmetoder
 • Mer fornøyde ansatte betyr mindre utskiftning av personell
 • Mer kunnskap gir mer økonomisk drift
 • Færre anmerkninger ved tilsyn

ABC-opplæringens oppbygging

Det er tre hovedelementer i opplæringen; fagstoff, ABC-grupper og fagseminarer.

 • Fagstoff – Hver opplæring har rikelig med oppdatert fagstoff, som formidles både gjennom tekst, lydfiler og filmer. Deltakerne finner innholdet på nett og i en egen perm som de får ved oppstart.
 • ABC-grupper – ABC-gruppene settes sammen både på tvers av kompetanse, erfaring og arbeidssted. De samles jevnlig for å diskutere fagstoffet og lære av hverandre.
 • Fagseminar – Hver opplæring starter med et 6 timers fagseminar, og deltakerne samles til nytt seminar halvveis i opplæringen.

Selvstudium

Alt fagstoffet en deltager trenger finnes på en egen nettside – ABC-portalen – og i temabaserte hefter. Gjennom fagstoffet får deltakerne faktakunnskap og praksisnære eksempler. De får også en rekke arbeidsoppgaver og spørsmål til refleksjon og diskusjon i ABC-gruppene.

Fire mennesker samhandler rundt et bord med pc-er og permer. Illustrasjon.

Gruppesamlinger

ABC-gruppene er en obligatorisk del av opplæringen. Grupper settes sammen slik at deltagerne har ulik utdanning og arbeidserfaring – og kommer fra ulike arbeidsplasser. Dette gjøres fordi det både gir muligheter til å utveksle erfaringer og kompetanse på tvers av utdanninger og arbeidssteder.

Deltakerne i de ulike gruppene samles 10–12 ganger i løpet av et år, og hver samling er på minimum 1,5 time. Alle forbereder seg på det som er tema for samlingen, ved å lese det aktuelle temaheftet. På den måten kan alle ta ansvar for at gruppen blir et godt sted for utveksling av kunnskap og refleksjoner.

Deltakerne skal reflektere over erfaringer fra eget arbeid. De skal vurdere teori opp mot egen praksis, etiske prinsipper og lovverket vi arbeider innenfor.

Fagseminar

Det holdes to fagseminarer for hver opplæring, bortsett fra musikkbasert miljøbehandling, som har ett. Seminarene varer fem–seks timer.

På første fagseminar presenteres ABC-opplæringen, og deltakerne arbeider i sin gruppe.

Opplæringen legger vekt på refleksjon i grupper, og det gis rom for dette på fagseminarene. Deltakerne bygger nettverk, og de øker forståelsen av andres arbeidssituasjon.

ABC-bevis ved fullføring

Det er ingen eksamen eller annen test i opplæringen. Alle som har deltatt på fagseminarene og minst 80 % av gruppesamlingene, får ABC-bevis.

ABC i kommunen

For å kunne yte forsvarlige tjenester, i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven, må kommunene blant annet sørge for at tjenestene har tilstrekkelig kompetanse. Det kan være fristende å kun tilby kortere kurs og seminarer til ansatte, men det er ikke alltid dette dekker behovet deres. Enkelte fagområder kan være så omfattende at det må investeres mer tid for læring. ABC-opplæringen kombinerer faglig fordypning med tilgjengelighet. Opplæringen bidrar blant annet til økt kompetanse blant de ansatte, bedre tjenester til brukere, pasienter og pårørende og bedre økonomisk drift.

ABC-kontakter organiserer arbeidet

Hver kommune oppnevner en eller flere kontaktpersoner, som kalles ABC-kontakter. Disse har ansvar for å:

 • Melde inn kommunens behov for ABC-opplæring til leverandøren i fylket
 • Gjøre avtaler om tid og sted for fagseminarene
 • Organisere deltakerne i ABC-grupper med gruppekontakt
 • Bestille ABC-permer og registrere deltakere til ABC-opplæringen på abcregistrering.no

Leverandører står for faglig gjennomføring

Aldring og helse inngår avtaler om undervisning og koordinering av
ABC-opplæringen med fagmiljøer. Leverandøren har ansvar for å arrangere fagseminarene. Den skal også hjelpe kommunene med informasjon og planlegging av ABC-opplæringen. Hvis fylket ikke har en egen leverandør, kan Aldring og helse forespørres om å bidra.

Eksempler på fagmiljøer som har en slik avtale:

 • Utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i fylkene
 • Alderspsykiatriske eller geriatriske seksjoner i spesialisthelsetjenesten
 • Seksjon for habilitering i spesialisthelsetjenesten
 • Ressurssenter for voksenopplæring ved videregående skoler i fylkene
 • Kommuner
 • Andre fagmiljøer

Bistand og økonomisk støtte

Kommunene kan kontakte Aldring og helse, eller fagmiljøet i deres område som er ansvarlige for oppfølgingen av informasjon og fagseminarene.

Det kan søkes om kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd fra Statsforvalteren.

Nasjonalt senter for Aldring og helse

Vårt oppdrag

Aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Vi bidrar med kompetanseoppbygging og veiledning til hele helsetjenesten, både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, til andre tjenesteytere, brukere (pasienter og pårørende) og befolkningen for øvrig. Aldring og helse har en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, eget forlag og bibliotek. Vi tilbyr kurs, sammensatte opplæringsprogrammer og driver fagskole. Formidling av kunnskap skjer også via våre digitale plattformer. 

Vi skal være det foretrukne stedet for beslutningsmyndigheter, samarbeidsparter i fag- og forskningsmiljøer og allmenheten når de vil søke informasjon og utvikle kompetanse innenfor aldring og helse. Samtidig skal vi samarbeide med, understøtte og bidra til å bygge opp fagmiljøer i forskning, kompetanseutvikling og klinisk praksis innenfor aldring og helse nasjonalt, regionalt og lokalt, knyttet til både spesialist- og kommunehelsetjeneste.

For mer informasjon, besøk våre hjemmesider!

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse