Helse og omsorgstjenester til samiske eldre

Hjem » Helse og omsorgstjenester til samiske eldre

Helse og omsorgstjenester til samiske eldre

Alle har rett til et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester, uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, fødeland, etnisitet og den enkeltes livssituasjon. Samene har rettigheter regulert i norsk lov og i internasjonale konvensjoner.

Et kvalitativt godt helse- og omsorgstilbud til den samiske tjenestemottakeren, krever kompetanse i samisk språk og kultur, og det gjelder uansett hvor i landet den samiske tjenestemottakeren bor.

Målet med dette temaheftet er å skape refleksjon og heve kompetansen blant personell som gir helse- og omsorgstjenester til samiske eldre. Gjennomgang av heftet anbefales som et kompetansehevende tiltak for alle i helse- og omsorgstjenestene som
arbeider med eldre samiske tjenestemottakere.

Heftet kan brukes i kombinasjon med øvrige opplæringstiltak for ansatte, som Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC, strukturert miljøbehandling og Etikkhåndboken.

Helsedirektoratet håper temaheftet vil bidra til forståelse og være til nytte, inspirasjon og lærdom for personell i helse- og omsorgstjenestene i årene som kommer.

Etter å ha lest dette heftet er målet at du:

 • Har kjennskap til samenes historie og utbredning i Norge, samt ulike samiske grupper
 • Har kjennskap til samisk språk og kultur
 • Har kjennskap til relevant lovverk

Innhold i heftet:

 1. Samene i Norge
 2. Relevant lovverk
 3. Samisk språk
 4. Samisk kultur
 5. Bli bedre kjent med kommunen
 6. Frivillige lag og foreninger
 7. Familie og nettverk
 8. Kommunikasjon
 9. Aktivitet
 10. Helse, sykdom og behandling
 11. Livssyn og åndelige behov
 12. Omsorg ved livets slutt og døden
 13. Avsluttende bemerkninger

Heftet er delt i to deler, hvor kapitlene 1-4 inngår i del 1 og kapitlene 5-13 utgjør del 2.

Bestill papirutgave av heftet her.

Last ned digital versjon her.

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse