Demensomsorg

Demensomsorg

Demensomsorgens ABC er samlet i to permer. Permene gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demens og miljøbehandling til alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens.

I Demensomsorgens ABC er miljøbehandling integrert gjennomgående i alle temaene. Permene tar for seg både hjemmetjenester og tjenester på institusjon.

1

Grunnperm

Demensomsorgens ABC perm 1

Demensomsorgens ABC gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demenssykdommer, demensforløpet og personsentrert demensomsorg. Permen retter seg mot alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens. Demensomsorgens ABC er i tråd med anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje om demens.

Demensomsorgens ABC perm 1

2

Påbyggning

Demensomsorgens ABC perm 2

Den andre permen i Demensomsorgens ABC inneholder temahefter om etiske problemstillinger i demensomsorgen, pårørendes situasjon samt ulike behandlingstiltak. Permen er en påbygning til Demensomsorgens ABC perm 1. Her settes kunnskapen om demens inn i en større sammenheng og ses i forhold til etiske utfordringer og arbeids- og kommunikasjonsmetoder. Pårørende er en viktig samarbeidspartner og ressurs i arbeidet med personer med demens, og et eget hefte er viet pårørende.

Demensomsorgens ABC perm 2

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i fylket. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med din nærmeste leder.

Les mer om hvordan komme i gang

Tilvalgshefter

Det er flere tilvalgshefter til ABC-opplæringen. Disse kan kjøpes sammen med permer i ABC-opplæringen og inngå som en del av opplæringen.

Helse og omsorgstjenester til samiske eldre

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Ledelse i demensomsorgen

For vikarer og ufaglærte

E-læringene «Dette må jeg kunne» er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig bakgrunn. 

Dette må jeg kunne – Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Dette må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemming

Dette må jeg kunne – Observasjonskompetanse