Demensomsorgens ABC perm 1

Demensomsorgens ABC gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demenssykdommer, demensforløpet og personsentrert demensomsorg. Permen retter seg mot alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens. Demensomsorgens ABC er i tråd med anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje om demens.

Hjem » Demensomsorgens ABC perm 1

Økning i levealder de siste 50 årene har gitt en økning i forekomsten av demenssykdommer. Dette er en av mange årsaker til at det er blitt behov for mer personell i eldreomsorgen. Mange som arbeider i pleie- og omsorgstjenesten mangler kompetanse innen fagfeltene alderspsykiatri, geriatri og demens.

Etter å ha lest denne permen er målet at du

 • har kunnskaper om de ulike demenssykdommene
 • har innsikt i hvordan ulike sykdommer kan gi ulike symptomer, og påvirker personens atferd
 • har kunnskap om personsentrert omsorg og miljøbehandling
 • har innsikt i pårørendes situasjon og pårørende som en samarbeidspartner og ressurs
 • har kunnskap om palliasjon og demens

Innhold i permen

 1. Hva er demens
 2. Demenssykdommer
 3. Å jobbe i demensomsorgen
 4. Personsentrert omsorg som verdigrunnlag i møte med personer med demens
 5. Miljøbehandling – deltakelse og tilrettelegging
 6. Utredning av demens
 7. Systematisk oppfølging av personer med demens som bor hjemme
 8. Pårørende til personer med demens. Hvordan forstå, støtte og avlaste pårørende til personer med demens
 9. Heldøgns omsorg
 10. Palliativ demensomsorg

Gjennomføring

Permen gjennomføres på ca. ett år. Det skal holdes minimum ett gruppemøte per hefte. Før hvert gruppemøte skal hver deltaker har forberedt seg ved å lese heftet som skal gjennomgås.
På gruppemøtet gjennomgås refleksjonsspørsmålene. Tema i heftene diskuteres ut fra egne erfaringer og praksis.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Deltakerne får utdelt et ABC-bevis når de har deltatt på fagseminarene og minimum 80 prosent av gruppesamlinger.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Tilvalgshefter

Til Demensomsorgens ABC, kan dere velge følgende tilvalgshefter:

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang