Hefte 7: Systematisk oppfølging av personer med demens som bor hjemme

Hjem » Demensomsorgens ABC perm 1 » Hefte 7: Systematisk oppfølging av personer med demens som bor hjemme

Hefte 7: Systematisk oppfølging av personer med demens som bor hjemme

Heftet handler om systematisk oppfølging av hjemmeboende med demens. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal tilby nødvendig oppfølging av personen med demens og deres pårørende, og legge til rette for selvstendighet og mestring. Oppfølging er mer enn hjemmehjelp og hjemmesykepleie; det innebærer også informasjon, støtte og veiledning, dagaktivitetstilbud og hjelp til å opprettholde sine vanlige aktiviteter, tilbud om velferdsteknologi og mulighet for avlastning. Oppfølgingen bør tilbys tidlig etter at diagnosen er satt. Tiltakene i oppfølgingen må justeres ettersom sykdommen progredierer.

Etter å ha lest dette heftet skal du ha

  • kunnskap om at behovet for oppfølging endrer seg gjennom sykdomsforløpet og at oppfølging inkluderer en rekke tilbud og tjenester i tillegg til hjelp fra hjemmetjenesten
  • kunnskap om hvordan systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens bør legges opp slik at den tar utgangspunkt i den enkeltes interesser, ressurser og behov og ivaretar muligheten for mestring og deltakelse i daglige aktiviteter