Temahefter

Temaheftene er ekstra materiell for spesielt interesserte. Heftene kan kjøpes sammen med ABC-permene og brukes som del av opplæringen. De kan lastes ned som pdf eller bestilles som fysisk kopi.

Hjem » Temahefter

Positiv atferdsstøtte (PAS)

Dette temaheftet gir grunnleggende kunnskap om Positiv atferdsstøtte (PAS). PAS er en tilnærming som har tro på å jobbe forebyggende, og at atferd som utfordrer vil reduseres i takt med økt livskvalitet.

Gå til siden for temaheftet

Ledelse i demensomsorgen

Dette heftet gir deg som er leder i den kommunale helse- og omsorgtjenesten en praksisnær innføring i grunnprinsippene for personsentrert ledelse, kompetanseledelse og mangfoldsledelse. Målet med heftet å styrke den enkelte leders kunnskap om helselovgivningens krav til ledelse og kvalitetsforbedring.

Gå til siden for temaheftet

Ledelse og kompetanseutvikling i tjenestene til personer med utviklingshemming

Dette heftet retter seg mot ledere i kommunale og private virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, og handler om kompetanseheving og hvordan utvikling av kompetanse henger sammen med forsvarlig tjenesteyting.

Gå til siden for temaheftet

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Det er i dag store forventninger til at velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med demens og deres pårørende. Både for hjemmeboende og for beboere og ansatte i omsorgsboliger og institusjoner.

Heftet handler om velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler som kan støtte personer med demens og deres pårørende i hverdagen.

Gå til siden for temaheftet

Helse og omsorgstjenester til samiske eldre

Alle har rett til et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester, uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, fødeland, etnisitet og den enkeltes livssituasjon. Samene har rettigheter regulert i norsk lov og i internasjonale konvensjoner.

Gå til siden for temaheftet

Gratis informasjonsmateriell

Til deg som ønsker å etablere ABC-opplæring i din kommune har vi utarbeidet to forskjellige brosjyrer: En lengre, mer detaljert versjon og en kort. Den lange gir en detaljert beskrivelse av hvordan ABC-ordningen er bygd opp og gjennomføres. Den sistnevnte inneholder nøkkelinformasjon og er fin å dele ut på arbeidsplassen.

Ta kontakt med Aldring og helse dersom du ønsker å få brosjyren tilsendt i posten.

Kompetanseområder

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse