Aldring og omsorg

Aldring og omsorg

Dette er grunnpermen i Eldreomsorgens ABC. Innholdet i permen bidrar til at ansatte i helse- og omsorgstjenestene får oppdatert og videreutviklet sin kompetanse i tråd med krav og behov i eldreomsorgen. Permen er tilrettelagt for alle yrkesgrupper som arbeider med eldre mennesker.

Etter å ha lest denne permen er målet at du

 • har kunnskap om normal aldring, aldringsprosessene og aldersrelaterte helseutfordringer
 • har kunnskap om sentrale lover og forskrifter, og hvilke rettigheter og krav som følger den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • kan legge til rette for aktivitet og tilpasset kosthold for eldre tjenestemottakere
 • kan observere og kartlegge for å identifisere behov, sette mål, iverksette og systematisk evaluere tiltak
 • har kunnskap om pårørende og frivillige som samarbeidspartnere og ressurser i omsorgen
 • har kunnskap om smittevern og hensyn som må tas når det gjelder eldre og legemidler 

Innhold i permen

 1. Biologisk aldring I
 2. Biologisk aldring II
 3. Psykologisk og sosial aldring
 4. Å jobbe i eldreomsorgen. Sentrale bestemmelser for de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 5. Aktivitet
 6. Kosthold og ernæring
 7. Observasjon, kartlegging og tiltak
 8. Pårørende, sosiale nettverk og frivillige hjelpere i eldreomsorgen
 9. Mikrobiologi og smittevern
 10. Legemidler

Gjennomføring

Permen gjennomføres på ca. ett år. Det skal holdes minimum ett gruppemøte per hefte. Før hvert gruppemøte skal hver deltaker har forberedt seg ved å lese heftet som skal gjennomgås.
På gruppemøtet gjennomgås refleksjonsspørsmålene. Tema i heftene diskuteres ut fra egne erfaringer og praksis.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Etter gjennomført perm utstedes ABC-bevis dersom alle heftene er lest, og du har deltatt på minst 80 prosent av gruppesamlinger og seminar.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Påbygging

Etter å ha fullført denne permen kan du velge å fortsette opplæringen med disse permene:

Eldreomsorgens ABC: Psykiske sykdommer i eldre år

Eldreomsorgens ABC: Geriatri

ABC Musikkbasert miljøbehandling – demens/eldreomsorgen

Demensomsorgens ABC: Perm 1

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang

Tilvalgshefter

Til Eldreomsorgens ABC, kan dere velge følgende tilvalgshefter:

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens