Kom i gang med ABC-opplæringen

ABC-opplæringen bør forankres administrativt på ledernivå i kommunen for å sikre nødvendig støtte til gjennomføringen.

For deg som ønsker å bli deltaker

Dersom du ønsker å starte med ABC-opplæring tar du kontakt med din leder.
Det er lederen din som bestemmer om du kan delta i ABC-opplæringen. Når kommunens ABC-kontakt får beskjed om at du får lov til å delta, melder ABC-kontakten deg på ABC-opplæringen.

Når du er påmeldt

Ved oppstart av ABC-opplæringen registrerer ABC-kontakten deltakerne på ABC-opplæringens nettside abcregistrering.no. Du som deltaker får da tilsendt e-post med lenke, hvor du skal logge deg inn på abcportalen.aldringoghelse.no og fylle ut opplysninger om seg selv. På denne nettsiden får du tilgang til de digitale ressursene i ABC-opplæringen.

For deg som ønsker å melde på ansatte

Ønsker du å melde på ansatte til ABC-opplæringen tar du kontakt med kommunens ABC-kontakt.
Kommunen/bydelen skal oppnevne en ABC-kontakt for å koordinere ABC-opplæringen og oppfølgingen av deltakerne i aktuell kommune/bydel. ABC-kontakten er ofte en sentral fagperson eller en leder i kommunen/bydelen. Der det er hensiktsmessig, oppnevner kommunen/bydelen flere ABC-kontakter. Om du ikke vet hvem som er ABC-kontakt i din kommune kan du få informasjon om dette ved å ta kontakt på abc@aldringoghelse.no.

Registrering av deltakere

Ved oppstart av ABC-opplæringen registrerer ABC-kontakten deltakerne på opplæringens nettside abcregistrering.no. Deretter vil deltakerne få tilsendt e-post med lenke, hvor de skal logge seg inn på abcportalen.aldringoghelse.no og fylle ut opplysninger om seg selv. På denne nettsiden vil deltakerne få tilgang til digitale ressurser i ABC-opplæringen.

Bistand og økonomisk støtte

Det kan søkes kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd hos statsforvalteren for alle ABC-opplæringene som Aldring og helse tilbyr. Dette er øremerkede midler som skal gå til å dekke utgifter til innkjøp av opplæringsmateriellet som deltakerne bruker. Det vises til Helsedirektoratets nettside for informasjon og søknadsfrister.

Arbeidstid og fritid

Det er ledelsens ansvar å tilrettelegge for gjennomføringen for sine ansatte og gi felles rammer for hvor mye av opplæringen som skal skje i arbeidstiden, og hva som må gjøres i egen fritid. Det er mest vanlig å benytte egen fritid for å lese ABC-heftene, mens fagseminarene som oftest gjennomføres i arbeidstiden. Enkelte arbeidsplasser legger til rette for at gruppemøtene gjennomføres i vaktskifter. På denne måten vil deltakerne bruke noe arbeidstid og noe fritid for opplæringen. For nattevakter har kommunene ofte funnet ordninger der man enten får kompensert deltakelse på dagtid i form av oppspart avspasering eller som en økonomisk kompensasjon. Uavhengig av hva slags ordning den enkelte kommune velger, er det en fordel at ordningen er lik innenfor samme kommune.

Begrepsliste for ABC-opplæringen

ABC-opplæringen:

Begrepet henviser til opplæringsmodellen som blir brukt i ABC. Denne består av tre bærende elementer: Fagstoffet, seminarene og gruppearbeidet.

Kompetanseområder:

Fagstoffet er delt inn i fire kompetanseområder. 

De fire kompetanseområdene er:

 • Eldreomsorg
 • Demensomsorg
 • Musikkbasert miljøbehandling
 • Utviklingshemming
ABC-kontakt:

En eller flere utvalgte kontaktpersoner fra kommunene som har ansvar for å:

 • Melde inn kommunens behov for ABC-opplæring til leverandør i aktuelt fylke
 • Gjøre avtale om tid og sted for deltakelse på fagseminarene
 • Organisere deltakere i ABC-grupper og definere gruppekontakt
  (dette bør gjøres i samarbeid med faglederne)
 • Bestille ABC-permer og registrere deltakere til ABC-opplæringen på abcregistrering.no
ABC-materiell:

Dette er de forskjellige måtene materiellet kan bli presentert på.

 • ABC-permer
 • ABC-hefter
 • Temahefter
 • Video
 • E-læring
ABC-permer:

Permene er arbeidsverktøyet for ABC-deltakerne. De ulike permene inneholder faghefter med spesifikke temaer. Gjennom fagheftene får gruppedeltakerne faktakunnskap, praksisnære eksempler og en rekke arbeidsoppgaver og spørsmål til ettertanke, refleksjon og diskusjon i ABC-gruppene. ABC-permene er delt inn i fire kompetanseområder: demensomsorg, eldreomsorg, utviklingshemming og musikkbasert miljøbehandling. Hver perm inneholder flere faghefter. Det er utviklet animasjonsfilmer til flere av permene.

 

ABC-gruppe:

Deltakerne som er påmeldt en ABC-opplæring, blir delt inn i grupper. ABC-kontakten har ansvar for å sette sammen gruppene i samarbeid med lederne. Det anbefales å ha grupper på seks–åtte personer, men dette kan variere. Målet med ABC-gruppene er at deltakerne tilegner seg faktakunnskap og kompetanse til å utøve kunnskapsbasert praksis som vil komme tjenestemottakeren til gode.

Gruppesamling:

ABC-gruppen møtes jevnlig til gruppesamlinger gjennom opplæringsperioden. Til hver gruppesamling forbereder deltakerne seg ved å lese gjennom avtalt hefte fra den aktuelle permen. Heftets tema blir diskutert på gruppesamlingen ved hjelp av refleksjonsoppgaver og film som følger valgte hefte. Det er et krav at hver gruppesamling må ha en varighet på minimum 1,5 time, og det skal være én gruppesamling pr. hefte. ABC-gruppen velger på første gruppesamling en gruppekontakt. Gruppekontakten har ansvar for å registrere oppmøtet på abcregistrering.no

Fagseminar:

Det avholdes to fagseminarer for hver perm, bortsett fra musikkbasert miljøbehandling, hvor det gjennomføres ett fagseminar. Fagseminarene er obligatoriske for ABC-deltakerne. Fagseminaret inneholder forelesninger med fagpåfyll, erfaringsutveksling og gruppeaktiviteter.

Leverandører:

Aldring og helse inngår leverandøravtaler om undervisning og koordinering av
ABC-opplæringen med fagmiljøer i fylkene.

Eksempler på fagmiljøer som har leverandøravtale for ABC-opplæring:

 • Utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i fylkene
 • Alderspsykiatriske eller geriatriske seksjoner i spesialisthelsetjenesten
 • Seksjon for habilitering i spesialisthelsetjenesten
 • Ressurssenter for voksenopplæring ved videregående skoler i fylkene
 • Andre fagmiljøer

Leverandøren har ansvar for å arrangere fagseminarene og skal bistå kommunene med informasjon og planlegging av ABC-opplæringen. 

I de fylkene det ikke finnes en egen leverandør er Aldring og helse ansvarlig leverandør.

ABC-bevis:

Det er ingen eksamen eller annen test i opplæringen. Ved avsluttet perm får deltakerne tilsendt ABC-bevis når de har deltatt på fagseminarene og minimum 80 prosent av gruppesamlingene. Deltakerne kan også hente ut ABC-beviset selv fra abcportalen i etterkant.

ABC-registrering:

abcregistrering.no er en nettside som leverandører, ABC-kontakter og gruppekontakter har tilgang til.
I tillegg ivaretar ABC-registrering kravet om registrering av aktivitet og gjennomføring som Aldring og helse rapporter til Helsedirektoratet.

ABC-portalen:

ABC-portalen er en nettside hvor deltakerne får tilgang til en elektronisk versjon av den permen de skal gjennomgå, tidligere gjennomgåtte permer og tilleggshefter som er linket til disse. Her får de også tilgang til ABC-bevis.

Aldring og helse har ansvar for implementering av ABC-opplæringen i kommunene. Dette gjøres i samarbeid med Statsforvalteren, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, kompetansemiljøer i spesialisthelsetjenesten, voksenopplæring i videregående skoler og andre aktuelle kompetansemiljøer innenfor de ulike fagområdene. Aldring og helse inngår leverandøravtaler med kompetansemiljøene om ansvar for veiledning og undervisningstjenester i ABC-opplæringen. Det er opprettet avtaler med ett eller flere kompetansemiljøer i alle landes fylker. For mer informasjon om ABC-opplæringen ta kontakt med den kontaktperson som er tilknyttet ditt fylke.

Kontaktpersoner

Alle fylker
  • Agder (USHT Agder - Vest)

   Irene Larsen Linjord

   Tlf: 908 60 830

   Irene.Larsen.Linjord@kristiansand.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC

  • Agder (USHT Agder - Øst)

   Sølvi J. Bryn

   Tlf: 917 23 997

   Solvi.Jacobsen.Bryn@grimstad.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt Livs ABC

  • Aldring og helse

   Gry Elisabeth Hole

   Tlf: 920 92 103

   gry.hole@aldringoghelse.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Aldring og helse

   Liv Rydjord Norum

   Tlf: 456 88 547

   liv.norum@aldringoghelse.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling- eldre/demensomsorg

  • Aldring og helse

   Aud Marie Ellinggard

   Tlf: 411 04 591

   aud.marie.ellinggard@aldringoghelse.no

   Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling- eldre/demensomsorg

  • Aldring og helse

   May Glad Lien

   Tlf: 993 05 290

   may.glad.lien@aldringoghelse.no

   Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling- eldre/demensomsorg

  • Innlandet (Sykehuset Innlandet)

   Ritt Nielsen

   Tlf: 414 55 419

   Ritt.Nielsen@sykehuset-innlandet.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Innlandet (Sykehuset Innlandet)

   Anniken Lindgren

   anniken.lindgren@sykehuset-innlandet.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Innlandet (USHT Innlandet - Hedemark)

   Ina Øyan

   Tlf: 926 45 598

   ina.oyan@hamar.kommune.no

   Mitt livs ABC

  • Innlandet (USHT Innlandet - Oppland)

   Elin Angen Michaelsen

   Tlf: 951 77 183

   elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Møre og Romsdal (Alderspsykiatrisk seksjon, Molde sykehus - Helse Møre og Romsdal)

   Marit Møgedal Stokkeland

   Tlf: 712 17 432

   Marit.Mogedal.Stokkeland@helse-mr.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Møre og Romsdal (Alderspsykiatrisk seksjon, Molde sykehus - Helse Møre og Romsdal)

   Kristin Steffenssen

   Tlf: 712 17 431

   Kristin.Steffenssen@helse-mr.no

  • Møre og Romsdal (Alderspsykiatrisk seksjon, Molde sykehus - Helse Møre og Romsdal)

   Lisbeth Kjæraas Talberg

   Tlf: 930 56 032

   Lisbeth.Kjeraas.Talberg@helse-mr.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Møre og Romsdal (USHT Møre og Romsdal)

   Brit Steinnes Krøvel

   Tlf: 951 87 188

   Brit.Krovel@alesund.kommune.no

   Sunnmøre: Mitt Livs ABC, Demensomsorgens ABC

  • Møre og Romsdal (USHT Møre og Romsdal)

   Bjørg Rønning

   Tlf: 928 50 982

   Ronning@Helsekompetanse.com

   Sunnmøre: Demens- og Eldreomsorgens ABC. Hele fylket: Mitt Livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Nordland (Kløveråsen Bodø)

   Klaus Amundsen

   Tlf: 755 51 629

   kam@kloverasen.no

   Demensomsorgens ABC, EABC Psykiske sykdommer i eldre år

  • Nordland (Kløveråsen Bodø)

   Bodil S. Olsen

   Tlf: 755 51 612

   bol2@kloverasen.no

  • Nordland (USHT Nordland)

   Eva-Alice Slettevoll

   Tlf: 992 53 051

   Eva-Alice.Slettevoll@vefsn.kommune.no

   Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Oslo (USHT Oslo)

   Turid Marie Sandberg Hauge

   Tlf: 993 26 643

   turid.hauge@hel.oslo.kommune.no

   Demensomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Oslo (USHT Oslo)

   Ellen Wasserfall

   Tlf: 952 52 221

   ellen.wasserfall@hel.oslo.kommune.no

   Demensomsorgens ABC

  • Oslo (USHT Oslo)

   Annika Borg Diesen

   Tlf: 913 14 327

   annikaborg.diesen@hel.oslo.kommune.no

   ABC psykiske sykdommer i eldre år

  • Oslo (USHT Oslo)

   Kjersti Valde

   Tlf: 917 62 203 Tlf. senter: 23 48 69 60

   kjersti.valde@hel.oslo.kommune.no

   Mitt livs ABC

  • Rogaland (Helse Stavanger - Sesam)

   Kristin Aas Nordin

   Tlf: 907 77 057

   kristin.marie.aas.nordin@sus.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Rogaland (USHT Helse Fonna-kommunene)

   Olaug K. E. Hindal

   Tlf: 527 44 618

   Olaug.Hindal@haugesund.kommune.no

   Helse Fonna området: Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC

  • Rogaland (USHT Helse Fonna-kommunene)

   Olaug Sandve

   Tlf: 527 44 649

   olaug.lie.sandve@haugesund.kommune.no

   ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Rogaland (USHT Helse Fonna-kommunene)

   Gunhild H. Brenno

   gunhild.h.brenno@haugesund.kommune.no

  • Rogaland (USHT Rogaland)

   Kristin Søllesvik Hidle

   Tlf: 975 37 019

   kristin.sollesvik.hidle@stavanger.kommune.no

   Mitt livs ABC

  • Troms og Finnmark (USHT Troms og Finnmark - Finnmark)

   Hild Ulvang

   Tlf: 789 72 164

   huv@sor-varanger.kommune.no

   Østfylket: Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Troms og Finnmark (USHT Troms og Finnmark - Finnmark)

   Sigrid Olaussen

   Tlf: 789 72 184

   sigrid.olaussen@sor-varanger.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Troms og Finnmark (USHT Troms og Finnmark - Finnmark)

   Gry Bogetun

   Tlf: 455 19 654

   gry.bogetun@sor-varanger.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Troms og Finnmark (USHT Troms og Finnmark - Troms)

   Katrine Edvardsen

   Tlf: 988 29 140

   Katrine.Edvardsen@tromso.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling og Mitt livs ABC

  • Trøndelag (USHT Trøndelag - Nord)

   Gro Nina Helberg

   Tlf: 901 53 700

   gro.nina.helberg@verdal.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Trøndelag (USHT Trøndelag - Nord)

   Britt Aina Lyngstad

   Tlf: 470 79 557

   britt.lyngstad@verdal.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Trøndelag (USHT Trøndelag - Sør)

   Torunn Butli Rømma

   Tlf: 926 02 920

   torrom@trondelagfylke.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Trøndelag (USHT Trøndelag - Sør)

   Kristin Moen Svenning

   Tlf: 413 18 292

   kristin.moen.svenning@afjord.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Trøndelag (USHT Trøndelag - Sør)

   Therese Tanem

   therese.tanem@afjord.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Vestfold og Telemark (USHT Vestfold og Telemark - Telemark)

   Jeanette Mørch Andersson

   Tlf: 951 48 821

   jeanette.morch.andersson@porsgrunn.kommune.no

   Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC

  • Vestfold og Telemark (USHT Vestfold og Telemark - Telemark)

   Tone Skogen Våsveen

   Tlf: 957 31 165

   Tone.Skogen.Vatsveen@porsgrunn.kommune.no

   Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Vestfold og Telemark (USHT Vestfold og Telemark - Vestfold)

   Henriette Ruud

   Tlf: 482 75 275

   Henriette.Ruud@sandefjord.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling og Mitt livs ABC

  • Vestland (Bergen kommune)

   Turid Valle Risnes

   Tlf: 408 02 735

   Turid.Risnes@bergen.kommune.no

   ABC - psykiske sykdommer i eldre år

  • Vestland (Hordaland)

   Runhild Lægreid

   runhildlaegreid.syse@bergen.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC

  • Vestland (Hordaland)

   Siv Bjønnum

   Tlf: 942 79 114

   siv.bjonnum@bergen.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC

  • Vestland (sogn og fjordane)

   Anne Marte Sølsnes

   Tlf: 971 21 421

   Anne.Marte.Solsnes@sunnfjord.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Viken (Akershus, Aldring og helse)

   Gry Elisabeth Hole

   Tlf: 920 92 103

   gry.hole@aldringoghelse.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling- eldre/demensomsorg

  • Viken (Akershus, Aldring og helse)

   Aud Marie Ellinggard

   Tlf: 411 04 591

   aud.marie.ellinggard@aldringoghelse.no

   Mitt livs ABC

  • Viken (Akershus, Aldring og helse)

   Liv Rydjord Norum

   Tlf: 456 88 547

   liv.norum@aldringoghelse.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Viken (Akershus, Aldring og helse)

   May Glad Lien

   Tlf: 993 05 290

   may.glad.lien@aldringoghelse.no

   Mitt livs ABC

  • Viken (USHT Viken - Østfold/Follo)

   Linda Egeland

   Tlf: 918 56 161

   linda.egeland@io.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Viken (USHT Viken - Østfold/Follo)

   Eivind Bjørnstad

   Tlf: 926 07 393

   eivind.bjornstad@io.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling