Kom i gang

Kom i gang med ABC-opplæringen

ABC-opplæringen bør forankres administrativt på ledernivå i kommunen for å sikre nødvendig støtte til gjennomføringen.

For deg som ønsker å bli deltaker

Dersom du ønsker å starte med ABC-opplæring tar du kontakt med din leder.
Det er lederen din som bestemmer om du kan delta i ABC-opplæringen. Når kommunens ABC-kontakt får beskjed om at du får lov til å delta, melder ABC-kontakten deg på ABC-opplæringen.

Når du er påmeldt

Ved oppstart av ABC-opplæringen registrerer ABC-kontakten deltakerne på ABC-opplæringens nettside abcregistrering.no. Du som deltaker får da tilsendt e-post med lenke, hvor du skal logge deg inn på abcportalen.aldringoghelse.no og fylle ut opplysninger om seg selv. På denne nettsiden får du tilgang til de digitale ressursene i ABC-opplæringen.

For deg som ønsker å melde på ansatte

Ønsker du å melde på ansatte til ABC-opplæringen tar du kontakt med kommunens ABC-kontakt.
Kommunen/bydelen skal oppnevne en ABC-kontakt for å koordinere ABC-opplæringen og oppfølgingen av deltakerne i aktuell kommune/bydel. ABC-kontakten er ofte en sentral fagperson eller en leder i kommunen/bydelen. Der det er hensiktsmessig, oppnevner kommunen/bydelen flere ABC-kontakter. Om du ikke vet hvem som er ABC-kontakt i din kommune kan du få informasjon om dette ved å ta kontakt på abc@aldringoghelse.no.

Registrering av deltakere

Ved oppstart av ABC-opplæringen registrerer ABC-kontakten deltakerne på opplæringens nettside abcregistrering.no. Deretter vil deltakerne få tilsendt e-post med lenke, hvor de skal logge seg inn på abcportalen.aldringoghelse.no og fylle ut opplysninger om seg selv. På denne nettsiden vil deltakerne få tilgang til digitale ressurser i ABC-opplæringen.

Bistand og økonomisk støtte

Det kan søkes kommunalt kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd hos statsforvalteren for alle ABC-opplæringene som Aldring og helse tilbyr. Dette er øremerkede midler som skal gå til å dekke utgifter til innkjøp av opplæringsmateriellet som deltakerne bruker. Det vises til Helsedirektoratets nettside for informasjon og søknadsfrister.

Arbeidstid og fritid

Det er ledelsens ansvar å tilrettelegge for gjennomføringen for sine ansatte og gi felles rammer for hvor mye av opplæringen som skal skje i arbeidstiden, og hva som må gjøres i egen fritid. Det er mest vanlig å benytte egen fritid for å lese ABC-heftene, mens fagseminarene som oftest gjennomføres i arbeidstiden. Enkelte arbeidsplasser legger til rette for at gruppemøtene gjennomføres i vaktskifter. På denne måten vil deltakerne bruke noe arbeidstid og noe fritid for opplæringen. For nattevakter har kommunene ofte funnet ordninger der man enten får kompensert deltakelse på dagtid i form av oppspart avspasering eller som en økonomisk kompensasjon. Uavhengig av hva slags ordning den enkelte kommune velger, er det en fordel at ordningen er lik innenfor samme kommune.

Begreper

ABC-opplæringen
Begrepet henviser til opplæringsmodellen som blir brukt i ABC. Denne består av tre bærende elementer: Fagstoffet, seminarene og gruppearbeidet.
Kompetanseområder
Fagstoffet er delt inn i fire kompetanseområder. 

– De fire kompetanseområdene er:
– Eldreomsorg
– Demensomsorg
– Musikkbasert miljøbehandling
– Utviklingshemming
ABC-kontakt
En eller flere utvalgte kontaktpersoner fra kommunene som har ansvar for å:

– Melde inn kommunens behov for ABC-opplæring til leverandør i aktuelt fylke
– Gjøre avtale om tid og sted for deltakelse på fagseminarene
– Organisere deltakere i ABC-grupper og definere gruppekontakt
(dette bør gjøres i samarbeid med faglederne)
– Bestille ABC-permer og registrere deltakere til ABC-opplæringen på abcregistrering.no
ABC-materiell
Dette er de forskjellige måtene materiellet kan bli presentert på.

– ABC-permer
– ABC-hefter
– Temahefter
– Video
– E-læring
ABC-permer
Permene er arbeidsverktøyet for ABC-deltakerne. De ulike permene inneholder faghefter med spesifikke temaer. Gjennom fagheftene får gruppedeltakerne faktakunnskap, praksisnære eksempler og en rekke arbeidsoppgaver og spørsmål til ettertanke, refleksjon og diskusjon i ABC-gruppene. ABC-permene er delt inn i fire kompetanseområder: demensomsorg, eldreomsorg, utviklingshemming og musikkbasert miljøbehandling. Hver perm inneholder flere faghefter. Det er utviklet animasjonsfilmer til flere av permene.
ABC-gruppe
Deltakerne som er påmeldt en ABC-opplæring, blir delt inn i grupper. ABC-kontakten har ansvar for å sette sammen gruppene i samarbeid med lederne. Det anbefales å ha grupper på seks–åtte personer, men dette kan variere. Målet med ABC-gruppene er at deltakerne tilegner seg faktakunnskap og kompetanse til å utøve kunnskapsbasert praksis som vil komme tjenestemottakeren til gode.
Gruppesamling
ABC-gruppen møtes jevnlig til gruppesamlinger gjennom opplæringsperioden. Til hver gruppesamling forbereder deltakerne seg ved å lese gjennom avtalt hefte fra den aktuelle permen. Heftets tema blir diskutert på gruppesamlingen ved hjelp av refleksjonsoppgaver og film som følger valgte hefte. Det er et krav at hver gruppesamling må ha en varighet på minimum 1,5 time, og det skal være én gruppesamling pr. hefte. ABC-gruppen velger på første gruppesamling en gruppekontakt. Gruppekontakten har ansvar for å registrere oppmøtet på abcregistrering.no
Fagseminar
Det avholdes to fagseminarer for hver perm, bortsett fra musikkbasert miljøbehandling, hvor det gjennomføres ett fagseminar. Fagseminarene er obligatoriske for ABC-deltakerne. Fagseminaret inneholder forelesninger med fagpåfyll, erfaringsutveksling og gruppeaktiviteter.
Leverandører
Aldring og helse inngår leverandøravtaler om undervisning og koordinering av
ABC-opplæringen med fagmiljøer i fylkene.

Eksempler på fagmiljøer som har leverandøravtale for ABC-opplæring:
– Utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i fylkene
– Alderspsykiatriske eller geriatriske seksjoner i spesialisthelsetjenesten
– Seksjon for habilitering i spesialisthelsetjenesten
– Ressurssenter for voksenopplæring ved videregående skoler i fylkene
– Andre fagmiljøer

Leverandøren har ansvar for å arrangere fagseminarene og skal bistå kommunene med informasjon og planlegging av ABC-opplæringen. 
I de fylkene det ikke finnes en egen leverandør er Aldring og helse ansvarlig leverandør.
ABC-bevis
Det er ingen eksamen eller annen test i opplæringen. Ved avsluttet perm får deltakerne tilsendt ABC-bevis når de har deltatt på fagseminarene og minimum 80 prosent av gruppesamlingene. Deltakerne kan også hente ut ABC-beviset selv fra abcportalen i etterkant.
ABC-registrering
abcregistrering.no er en nettside som leverandører, ABC-kontakter og gruppekontakter har tilgang til.
I tillegg ivaretar ABC-registrering kravet om registrering av aktivitet og gjennomføring som Aldring og helse rapporter til Helsedirektoratet.
ABC-portalen
ABC-portalen er en nettside hvor deltakerne får tilgang til en elektronisk versjon av den permen de skal gjennomgå, tidligere gjennomgåtte permer og tilleggshefter som er linket til disse. Her får de også tilgang til ABC-bevis.

Aldring og helse har ansvar for implementering av ABC-opplæringen i kommunene. Dette gjøres i samarbeid med Statsforvalteren, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, kompetansemiljøer i spesialisthelsetjenesten, voksenopplæring i videregående skoler og andre aktuelle kompetansemiljøer innenfor de ulike fagområdene. Aldring og helse inngår leverandøravtaler med kompetansemiljøene om ansvar for veiledning og undervisningstjenester i ABC-opplæringen. Det er opprettet avtaler med ett eller flere kompetansemiljøer i alle landes fylker. For mer informasjon om ABC-opplæringen ta kontakt med den kontaktperson som er tilknyttet ditt fylke.