Kom i gang med ABC-opplæringen

ABC-opplæringen bør forankres administrativt på ledernivå i kommunen for å sikre nødvendig støtte til gjennomføringen.

For deg som ønsker å bli deltaker

Dersom du ønsker å starte med ABC-opplæring tar du kontakt med din leder.
Det er lederen din som bestemmer om du kan delta i ABC-opplæringen. Når kommunens ABC-kontakt får beskjed om at du får lov til å delta, melder ABC-kontakten deg på ABC-opplæringen.

Når du er påmeldt

Ved oppstart av ABC-opplæringen registrerer ABC-kontakten deltakerne på ABC-opplæringens nettside abcregistrering.no. Du som deltaker får da tilsendt e-post med lenke, hvor du skal logge deg inn på abcportalen.aldringoghelse.no og fylle ut opplysninger om seg selv. På denne nettsiden får du tilgang til de digitale ressursene i ABC-opplæringen.

For deg som ønsker å melde på ansatte

Ønsker du å melde på ansatte til ABC-opplæringen tar du kontakt med kommunens ABC-kontakt.
Kommunen/bydelen skal oppnevne en ABC-kontakt for å koordinere ABC-opplæringen og oppfølgingen av deltakerne i aktuell kommune/bydel. ABC-kontakten er ofte en sentral fagperson eller en leder i kommunen/bydelen. Der det er hensiktsmessig, oppnevner kommunen/bydelen flere ABC-kontakter. Om du ikke vet hvem som er ABC-kontakt i din kommune kan du få informasjon om dette ved å ta kontakt på abc@aldringoghelse.no.

Registrering av deltakere

Ved oppstart av ABC-opplæringen registrerer ABC-kontakten deltakerne på opplæringens nettside abcregistrering.no. Deretter vil deltakerne få tilsendt e-post med lenke, hvor de skal logge seg inn på abcportalen.aldringoghelse.no og fylle ut opplysninger om seg selv. På denne nettsiden vil deltakerne få tilgang til digitale ressurser i ABC-opplæringen.

Bistand og økonomisk støtte

Det kan søkes kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd hos statsforvalteren for alle ABC-opplæringene som Aldring og helse tilbyr. Dette er øremerkede midler som skal gå til å dekke utgifter til innkjøp av opplæringsmateriellet som deltakerne bruker. Det vises til Helsedirektoratets nettside for informasjon og søknadsfrister.

Arbeidstid og fritid

Det er ledelsens ansvar å tilrettelegge for gjennomføringen for sine ansatte og gi felles rammer for hvor mye av opplæringen som skal skje i arbeidstiden, og hva som må gjøres i egen fritid. Det er mest vanlig å benytte egen fritid for å lese ABC-heftene, mens fagseminarene som oftest gjennomføres i arbeidstiden. Enkelte arbeidsplasser legger til rette for at gruppemøtene gjennomføres i vaktskifter. På denne måten vil deltakerne bruke noe arbeidstid og noe fritid for opplæringen. For nattevakter har kommunene ofte funnet ordninger der man enten får kompensert deltakelse på dagtid i form av oppspart avspasering eller som en økonomisk kompensasjon. Uavhengig av hva slags ordning den enkelte kommune velger, er det en fordel at ordningen er lik innenfor samme kommune.

Begrepsliste for ABC-opplæringen

ABC-opplæringen:

Begrepet henviser til opplæringsmodellen som blir brukt i ABC. Denne består av tre bærende elementer: Fagstoffet, seminarene og gruppearbeidet.

Kompetanseområder:

Fagstoffet er delt inn i fire kompetanseområder. 

De fire kompetanseområdene er:

 • Eldreomsorg
 • Demensomsorg
 • Musikkbasert miljøbehandling
 • Utviklingshemming
ABC-kontakt:

En eller flere utvalgte kontaktpersoner fra kommunene som har ansvar for å:

 • Melde inn kommunens behov for ABC-opplæring til leverandør i aktuelt fylke
 • Gjøre avtale om tid og sted for deltakelse på fagseminarene
 • Organisere deltakere i ABC-grupper og definere gruppekontakt
  (dette bør gjøres i samarbeid med faglederne)
 • Bestille ABC-permer og registrere deltakere til ABC-opplæringen på abcregistrering.no
ABC-materiell:

Dette er de forskjellige måtene materiellet kan bli presentert på.

 • ABC-permer
 • ABC-hefter
 • Temahefter
 • Video
 • E-læring
ABC-permer:

Permene er arbeidsverktøyet for ABC-deltakerne. De ulike permene inneholder faghefter med spesifikke temaer. Gjennom fagheftene får gruppedeltakerne faktakunnskap, praksisnære eksempler og en rekke arbeidsoppgaver og spørsmål til ettertanke, refleksjon og diskusjon i ABC-gruppene. ABC-permene er delt inn i fire kompetanseområder: demensomsorg, eldreomsorg, utviklingshemming og musikkbasert miljøbehandling. Hver perm inneholder flere faghefter. Det er utviklet animasjonsfilmer til flere av permene.

 

ABC-gruppe:

Deltakerne som er påmeldt en ABC-opplæring, blir delt inn i grupper. ABC-kontakten har ansvar for å sette sammen gruppene i samarbeid med lederne. Det anbefales å ha grupper på seks–åtte personer, men dette kan variere. Målet med ABC-gruppene er at deltakerne tilegner seg faktakunnskap og kompetanse til å utøve kunnskapsbasert praksis som vil komme tjenestemottakeren til gode.

Gruppesamling:

ABC-gruppen møtes jevnlig til gruppesamlinger gjennom opplæringsperioden. Til hver gruppesamling forbereder deltakerne seg ved å lese gjennom avtalt hefte fra den aktuelle permen. Heftets tema blir diskutert på gruppesamlingen ved hjelp av refleksjonsoppgaver og film som følger valgte hefte. Det er et krav at hver gruppesamling må ha en varighet på minimum 1,5 time, og det skal være én gruppesamling pr. hefte. ABC-gruppen velger på første gruppesamling en gruppekontakt. Gruppekontakten har ansvar for å registrere oppmøtet på abcregistrering.no

Fagseminar:

Det avholdes to fagseminarer for hver perm, bortsett fra musikkbasert miljøbehandling, hvor det gjennomføres ett fagseminar. Fagseminarene er obligatoriske for ABC-deltakerne. Fagseminaret inneholder forelesninger med fagpåfyll, erfaringsutveksling og gruppeaktiviteter.

Leverandører:

Aldring og helse inngår leverandøravtaler om undervisning og koordinering av
ABC-opplæringen med fagmiljøer i fylkene.

Eksempler på fagmiljøer som har leverandøravtale for ABC-opplæring:

 • Utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i fylkene
 • Alderspsykiatriske eller geriatriske seksjoner i spesialisthelsetjenesten
 • Seksjon for habilitering i spesialisthelsetjenesten
 • Ressurssenter for voksenopplæring ved videregående skoler i fylkene
 • Andre fagmiljøer

Leverandøren har ansvar for å arrangere fagseminarene og skal bistå kommunene med informasjon og planlegging av ABC-opplæringen. 

I de fylkene det ikke finnes en egen leverandør er Aldring og helse ansvarlig leverandør.

ABC-bevis:

Det er ingen eksamen eller annen test i opplæringen. Ved avsluttet perm får deltakerne tilsendt ABC-bevis når de har deltatt på fagseminarene og minimum 80 prosent av gruppesamlingene. Deltakerne kan også hente ut ABC-beviset selv fra abcportalen i etterkant.

ABC-registrering:

abcregistrering.no er en nettside som leverandører, ABC-kontakter og gruppekontakter har tilgang til.
I tillegg ivaretar ABC-registrering kravet om registrering av aktivitet og gjennomføring som Aldring og helse rapporter til Helsedirektoratet.

ABC-portalen:

ABC-portalen er en nettside hvor deltakerne får tilgang til en elektronisk versjon av den permen de skal gjennomgå, tidligere gjennomgåtte permer og tilleggshefter som er linket til disse. Her får de også tilgang til ABC-bevis.

Aldring og helse har ansvar for implementering av ABC-opplæringen i kommunene. Dette gjøres i samarbeid med Statsforvalteren, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, kompetansemiljøer i spesialisthelsetjenesten, voksenopplæring i videregående skoler og andre aktuelle kompetansemiljøer innenfor de ulike fagområdene. Aldring og helse inngår leverandøravtaler med kompetansemiljøene om ansvar for veiledning og undervisningstjenester i ABC-opplæringen. Det er opprettet avtaler med ett eller flere kompetansemiljøer i alle landes fylker. For mer informasjon om ABC-opplæringen ta kontakt med den kontaktperson som er tilknyttet ditt fylke.

Kontaktpersoner

Alle fylker
  • Agder (USHT Agder - Vest)

   Irene Larsen Linjord

   90860830

   Irene.Larsen.Linjord@kristiansand.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC

  • Agder (USHT Agder - Øst)

   Sølvi J. Bryn

   91723997

   Solvi.Jacobsen.Bryn@grimstad.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt Livs ABC

  • Aldring og helse

   Gry Elisabeth Hole

   92092103

   gry.hole@aldringoghelse.no

   Demens- og eldreomsorgens ABC

  • Aldring og helse

   Liv Rydjord Norum

   45688547

   liv.norum@aldringoghelse.no

   Demens- og eldreomsorgens ABC

  • Aldring og helse

   Aud Marie Ellinggard

   41104591

   aud.marie.ellinggard@aldringoghelse.no

   Mitt livs ABC

  • Aldring og helse

   Anna Jerkovics

   488 95 055

   anna.jerkovics@aldringoghelse.no

   Eldreomsorgens ABC Psykiske sykdommer i eldre år, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Aldring og helse

   May Glad Lien

   99305290

   may.glad.lien@aldringoghelse.no

   Mitt livs ABC

  • Innlandet (Sykehuset Innlandet)

   Ritt Nielsen

   41455419

   Ritt.Nielsen@sykehuset-innlandet.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Innlandet (Sykehuset Innlandet)

   Sissel Midtlund Møller

   480 29 168

   Sissel.Midtlund.Moller@sykehuset-innlandet.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Innlandet (USHT Innlandet - Hedmark)

   Rikke Torgersen

   41408563 /93253907

   rikke.anita.torgersen@hamar.kommune.no

   Mitt Livs ABC

  • Innlandet (USHT Innlandet - Oppland)

   Elin Angen Michaelsen

   95177183

   elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Møre og Romsdal (Alderspsykiatrisk seksjon, Molde sykehus - Helse Møre og Romsdal)

   Marit Møgedal Stokkeland

   71217432

   Marit.Mogedal.Stokkeland@helse-mr.no

   Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC

  • Møre og Romsdal (Alderspsykiatrisk seksjon, Molde sykehus - Helse Møre og Romsdal)

   Kristin Steffenssen

   71217431

   Kristin.Steffenssen@helse-mr.no

  • Møre og Romsdal (Alderspsykiatrisk seksjon, Molde sykehus - Helse Møre og Romsdal)

   Lisbeth Kjæraas Talberg

   93056032

   Lisbeth.Kjeraas.Talberg@helse-mr.no

   Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC

  • Møre og Romsdal (USHT Møre og Romsdal)

   Brit Steinnes Krøvel

   95187188

   Brit.Krovel@alesund.kommune.no

   Sunnmøre: Mitt Livs ABC, Demensomsorgens ABC, Mitt livs ABC

  • Møre og Romsdal (USHT Møre og Romsdal)

   Bjørg Rønning

   92850982

   Ronning@Helsekompetanse.com

   Sunnmøre: Demens- og Eldreomsorgens ABC. Hele fylket: Mitt Livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Nordland (Kløveråsen Bodø)

   Klaus Amundsen

   75551629

   kam@kloverasen.no

   Demensomsorgens ABC, EABC Psykiske sykdommer i eldre år

  • Nordland (Kløveråsen Bodø)

   Bodil S. Olsen

   75551612

   bol2@kloverasen.no

  • Nordland (USHT Nordland)

   Eva-Alice Slettevoll

   992 53 051

   Eva-Alice.Slettevoll@vefsn.kommune.no

   Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Oslo (USHT Oslo)

   Turid Marie Sandberg Hauge

   99326643

   turid.hauge@hel.oslo.kommune.no

   Demensomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Oslo (USHT Oslo)

   Ellen Wasserfall

   952 52 221

   ellen.wasserfall@hel.oslo.kommune.no

   Demensomsorgens ABC

  • Oslo (USHT Oslo)

   Annika Borg Diesen

   913 14 327

   annikaborg.diesen@hel.oslo.kommune.no

   ABC psykiske sykdommer i eldre år

  • Rogaland (Helse Stavanger - Sesam)

   Kristin Aas Nordin

   90777057

   kristin.marie.aas.nordin@sus.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Rogaland (USHT Helse Fonna-kommunene)

   Olaug K. E. Hindal

   52744618

   Olaug.Hindal@haugesund.kommune.no

   Helse Fonna området: Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC

  • Rogaland (USHT Helse Fonna-kommunene)

   Olaug Sandve

   52744649

   olaug.lie.sandve@haugesund.kommune.no

   ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Rogaland (USHT Helse Fonna-kommunene)

   Gunhild H. Brenno

   gunhild.h.brenno@haugesund.kommune.no

  • Rogaland (USHT Rogaland)

   Kristin Søllesvik Hidle

   97537019

   kristin.sollesvik.hidle@stavanger.kommune.no

   Mitt livs ABC

  • Troms og Finnmark (USHT Troms og Finnmark - Finnmark)

   Hild Ulvang

   78972164

   huv@sor-varanger.kommune.no

   Østfylket: Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Troms og Finnmark (USHT Troms og Finnmark - Finnmark)

   Sigrid Olaussen

   78 97 21 84

   sigrid.olaussen@sor-varanger.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Troms og Finnmark (USHT Troms og Finnmark - Finnmark)

   Gry Bogetun

   45519654

   gry.bogetun@sor-varanger.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Troms og Finnmark (USHT Troms og Finnmark - Troms)

   May Iren Bendiksen

   90732983

   may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no

   Mitt livs ABC

  • Troms og Finnmark (USHT Troms og Finnmark - Troms)

   Anne Marit Bygdenes

   94409413

   anne.marit.bygdnes@tromso.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling, Mitt livs ABC

  • Troms og Finnmark (USHT Troms og Finnmark - Troms)

   Katrine Edvardsen

   Katrine.Edvardsen@tromso.kommune.no

  • Trøndelag (USHT Trøndelag - Nord)

   Gro Nina Helberg

   90153700

   gro.nina.helberg@verdal.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Trøndelag (USHT Trøndelag - Nord)

   Britt Aina Lyngstad

   47079557

   britt.lyngstad@verdal.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Trøndelag (USHT Trøndelag - Sør)

   Torunn Butli Rømma

   72811135

   torrom@trondelagfylke.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Trøndelag (USHT Trøndelag - Sør)

   Kristin Moen Svenning

   413 18 292

   kristin.moen.svenning@afjord.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Vestfold og Telemark (USHT Vestfold og Telemark - Telemark)

   Jeanette Mørch Andersson

   951 48 821

   jeanette.morch.andersson@porsgrunn.kommune.no

   Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC

  • Vestfold og Telemark (USHT Vestfold og Telemark - Telemark)

   Tone Skogen Våsveen

   957 31 165

   Tone.Skogen.Vatsveen@porsgrunn.kommune.no

   Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Vestfold og Telemark (USHT Vestfold og Telemark - Vestfold)

   Henriette Ruud

   48275275

   Henriette.Ruud@sandefjord.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling og Mitt livs ABC

  • Vestfold og Telemark (USHT Vestfold og Telemark - Vestfold)

   Beate Bernes Rising

   93447051

   Beate.Bernes.Rising@sandefjord.kommune.no

   Mitt livs ABC

  • Vestfold og Telemark (USHT Vestfold og Telemark - Vestfold)

   Monica Lenvik Pedersen

   92627173

   Monica.Lenvik.Pedersen@sandefjord.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling og Mitt livs ABC

  • Vestfold og Telemark (USHT Vestfold og Telemark - Vestfold)

   Kaja Hvitstein-Strøm

   915 27 813

   kaja.hvitstein-strom@sandefjord.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling og Mitt livs ABC

  • Vestland (Bergen kommune)

   Turid Valle Risnes

   40802735

   Turid.Risnes@bergen.kommune.no

   ABC - psykiske sykdommer i eldre år

  • Vestland (USHT Vestland - Hordaland)

   Sønneve Teigen

   94522161

   Sonneve.Teigen@bergen.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Vestland (sogn og fjordane)

   Anne Marte Sølsnes

   971 21 421

   Anne.Marte.Solsnes@sunnfjord.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Viken (Akershus, Aldring og helse)

   Gry Elisabeth Hole

   92092103

   gry.hole@aldringoghelse.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Viken (Akershus, Aldring og helse)

   Aud Marie Ellinggard

   41104591

   aud.marie.ellinggard@aldringoghelse.no

   Mitt livs ABC

  • Viken (Akershus, Aldring og helse)

   Liv Rydjord Norum

   45688547

   liv.norum@aldringoghelse.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC

  • Viken (Akershus, Aldring og helse)

   May Glad Lien

   99305290

   may.glad.lien@aldringoghelse.no

   Mitt livs ABC

  • Viken (Akershus, Aldring og helse)

   Anna Jerkovics

   488 95 055

   anna.jerkovics@aldringoghelse.no

   Eldreomsorgens ABC Psykiske sykdommer i eldre år, Musikkbasert miljøbehandling

  • Viken (USHT Viken - Østfold/Follo)

   Linda Egeland

   918 56 161

   linda.egeland@io.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling

  • Viken (USHT Viken - Østfold/Follo)

   Eivind Bjørnstad

   926 07 393

   eivind.bjornstad@io.kommune.no

   Demens- og Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC, ABC Musikkbasert miljøbehandling