Demensomsorg

Demensomsorgens ABC er samlet i to permer. Permene gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demens og miljøbehandling til alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens.

I Demensomsorgens ABC er miljøbehandling integrert gjennomgående i alle temaene. Permene tar for seg både hjemmetjenester og tjenester på institusjon.

Grunnperm

Demensomsorg 1

Demensomsorgens ABC gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demenssykdommer, demensforløpet og personsentrert demensomsorg. Permen retter seg mot alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens. Demensomsorgens ABC er i tråd med anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje om demens.

Demensomsorg 1

Påbyggning

Demensomsorg 2

Demensomsorgens ABC gir oppdatert, grunnleggende kompetanse i demensomsorg som er aktuell for hele kommunehelsetjenesten. Innholdet i heftene er relevant for alle som arbeider i institusjoner, dagaktivitetstilbud eller hjemmebaserte tjenester og for ansatte i administrasjon og ledelse.

Demensomsorg 2

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i fylket. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med din nærmeste leder.

Les mer om hvordan komme i gang

Tilvalgshefter

Det er flere tilvalgshefter til ABC-opplæringen. Disse kan kjøpes sammen med permer i ABC-opplæringen og inngå som en del av opplæringen.

Helse og omsorgstjenester til samiske eldre

Livsmot, trivsel og fellesskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Ledelse i demensomsorgen


For vikarer og ufaglærte

Heftene "Dette må jeg kunne" er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig utdanning. Det er en kort og intensiv opplæringsmodell.

Introduksjon til helse og omsorgsarbeid

Gode tjenester til personer med utviklingshemming