Temahefte Positiv atferdsstøtte

Hjem » Temahefte Positiv atferdsstøtte

Positiv atferdsstøtte – et rammeverk som forplikter

Positiv atferdsstøtte (PAS) er et rammeverk og en helhetstenkning med verdier og metoder som skal bidra til at mennesker oppnår å leve gode liv i tråd med egne ønsker og verdier. Det handler om å samarbeide , behandle med respekt og verdighet for å støtte til å forbedre sin livskvalitet i et livsløpsperspektiv.

Dette rammeverket er i tråd med FN-konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt
funksjonsevne (CRPD) og den nasjonale veilederen Gode helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming. I veilederen legges det vekt på at personer med utviklingshemming har samme rettigheter som alle andre, og at prinsippet om rett til selvbestemmelse bør ligge til grunn for all tjenesteyting. Her finner vi igjen alle menneskers rett til like muligheter for å leve verdige og meningsfylte liv.

Dette temaheftet gir grunnleggende kunnskap om Positiv atferdsstøtte (PAS). PAS er en tilnærming som har tro på å jobbe forebyggende, og at atferd som utfordrer vil reduseres i takt med økt livskvalitet. Målsettinga er ikke primært å gjøre noe med atferd som utfordrer, men å lage omgivelser som personen liker og vil være i. For å få til det må vi skape omgivelser med størst mulig grad av aktivitet, deltakelse og selvbestemmelse, og ikke minst sørge for stabile omgivelser med kompetente ansatte. Det overordnede målet i PAS er økt livskvalitet for både personen det gjelder og nøkkelpersoner som pårørende, venner, lærere og tjenesteytere.

Heftet er utviklet med tanke på personell som jobber for og med personer med utviklingshemming, i bofellesskap, arbeids- og dagsenter og i skolen. Det vil passe både for dem som ikke kjenner til PAS og for de som allerede jobber etter rammeverket.

Heftet inneholder en rekke spørsmål til refleksjon. Det anbefales at leserne kommer sammen i grupper og bruker tid til å diskutere disse opp mot erfaringer i sin arbeidssituasjon. Heftet kan brukes i kombinasjon med organiserte opplæringstiltak for ansatte, slik som Mitt livs ABC, som blant annet omfatter tema om kommunikasjon, etikk, helse, psykisk lidelse, autismespekterforstyrrelser, aldring, aktuelt lovverk, miljøarbeid og bruk av tvang og makt.

Etter at du har lest dette heftet, er målet at du

  • vet hva Positiv atferdsstøtte er, og hva det innebærer
  • vet hva som kjennetegner gode livsmiljøer og tjenester

Innhold i heftet

  1. Hva er Positiv atferdsstøtte (PAS)
  2. Hva er et godt liv?
  3. Helhetlig tilnærming med tolv komponenter
  4. Verdier og rettigheter
  5. Kunnskapsgrunnlag
  6. Prosess og strategi

Du finner temaheftet i vår nettbutikk

Kom i gang med ABC-opplæringen

Du må jobbe i helsetjenesten, for eksempel ved et sykehjem – i hjemmetjenestene
eller i bofelleskap

De fleste som tar ABC-opplæring, er
assistenter, sykepleiere, vernepleiere
eller helsefagarbeidere

Opplæringen krever ingen formell utdannelse