Livsmot, trivsel og felleskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn

Det blir stadig flere mennesker i Norge som har vokst opp i andre land. Den norske befolkningen er preget av mangfold. Mange innvandrere har vært i landet lenge, og det blir etter hvert også stadig flere middelaldrende og eldre innvandrere. Dette medfører økte utfordringer for helse- og velferdstjenestene, og for omsorg rettet mot eldre.

Alle mennesker bosatt i Norge skal tilbys likeverdige helsetjenester – uavhengig av etnisitet, kulturell eller religiøs tilknytning, seksuell orientering, funksjonsevne, kjønn eller alder. Dette heftet tar opp noen sider ved innvandreres hverdagsliv som helse- og omsorgspersonell bør være oppmerksomme på når det trengs hjelp. Vi håper at våre beskrivelser vil bidra til å øke forståelsen og respekten for ulike måter å leve på, og for ulike behov for bistand.

Helsetilstanden hos eldre personer med innvandrerbakgrunn svekkes med økende alder i sterkere grad enn blant etnisk norske eldre. Særlig blant kvinner med innvandrerbakgrunn blir andelen med psykiske helseproblemer nesten doblet fra ynste til eldste aldersgruppe.

Dette heftet er ment å kunne brukes som et supplement til Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC. Det kan også lese separat for å øke kunnskapen om eldre personer med innvandrerbakgrunn og deres opplevelser og helseproblemer.

Etter å ha lest dette heftet skal du:

  • Ha en forståelse for hvordan det er å være innvandrer i Norge
  • Ha kjennskap til ulike kulturelle og religiøse likheter og ulikheter
  • Ha kunnskap om innvandreres helseutfordringer

Innhold i heftet:

  1. Innledning
  2. Hva er viktig for trivsel i hverdagen?
  3. "Møteplasser er viktig! Det er kjempeviktig"
  4. Handlinger, holdninger, respekt og språkfellesskap
  5. Religiøse og kulturelle fellesskap
  6. Helseutfordringer
  7. Avslutning

 

Etter hvert kapittel er det oppgaver til egenrefleksjon eller refleksjon og diskusjon i ABC-gruppa.

Bestill heftet her.