Hefte 8: Trivsel og sosialt nettverk

Heftet Trivsel og sosialt nettverk tar for seg flere begrep som forbindes med trivsel og livskvalitet. Grunnleggende psykologiske behov, venner, nettverkskartlegging, hjem, religion og livssyn, tradisjoner og kultur er noen av begrepene. I tillegg belyses ulike typer overgrep som mobbing, vold, og seksuelle- og økonomiske overgrep.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kjennskap til begrepene livskvalitet, levekår, velvære og trivsel
  • har kunnskap om betydningen av å ha et sosialt nettverk og kan bidra til å etablere, kartlegge og opprettholde et sosialt nettverk
  • har kunnskap om viktigheten av å ha et eget hjem, og kjenner til ulike boformer
  • har kunnskap om og forståelse for hvordan en kan legge til rette for at en person kan ivareta sin kulturelle bakgrunn
  • har kunnskap om og forståelse for hvordan en kan legge til rette for at en person kan utøve sitt livssyn
  • har kunnskap om ulike typer overgrep som personer med utviklingshemming kan bli utsatt for, og vet hva du skal foreta deg dersom du får mistanke om overgrep