Hefte 4: Kommunikasjon

All tjenesteyting innebærer kommunikasjon. Det handler om å bli kjent med både tjenestemottakere, pårørende og kollegaer. Vi deler meninger og opplevelser. Gjennom kommunikasjon avdekker, forstår og imøtekommer vi tjenestemottakernes behov. Det kan handle om å gi informasjon, opplæring og veiledning. Det handler også om at du som tjenesteyter skal bidra til mestring og livsglede.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • kan gjøre rede for betydningen av gode relasjoner og ditt eget ansvar for å etablere og opprettholde en god relasjon
  • er bevisst på og tilpasser kommunikasjonen og kommunikasjonsformen din til personer du yter tjenester til
  • kan gjenkjenne, forstå og arbeide for å minske hindringer og barrierer i kommunikasjonen
  • forstår betydningen av og kan bidra til god kommunikasjon med foreldre eller foresatte, pårørende og verger
  • forstår betydningen av og kan bidra til god kommunikasjon både på egen arbeidsplass, og med tjenesteytere på andre arenaer
  • kjenner til de vanligste formene for alternativ og supplerende kommunikasjon