Hefte 3: Etikk

Heftet gir en innføring i etiske prinsipper, etisk teori, etisk refleksjon og etikk som grunnlag for praksis.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om hva etikk er
  • kan identifisere etiske dilemma
  • kan skille mellom etiske og faglige utfordringer
  • har kunnskap om etiske prinsipper og gjeldende regler
  • har kjennskap til etiske teorier
  • kan bidra til at dere i personalgruppa kan anvende en etisk refleksjonsmodell i praksis