Hefte 9: Rus i eldre år

Eldre personer over 65 år er en sammensatt gruppe. Eldres helse og måte å leve livet sitt på, varierer. Det gjør også bruk av ulike typer rusmidler. Først i de senere årene har samfunnet generelt, og helsetjenesten spesielt, satt fokus på eldre menneskers bruk av rusmidler, og særlig bruken av alkohol og vanedannende legemidler. Både i befolkningen generelt og blant helsepersonell, har inntak av alkohol og legemidler tradisjonelt sett vært en privatsak. Med økende alder og ulike sykdommer som ofte følger med, reduseres tålegrensene for inntaket av alkohol og vanedannende legemidler. Det samme inntak av alkohol og legemidler som en hadde i yngre og friskere år, kan gi negative helsemessige konsekvenser når en blir eldre. Kunnskapen om at grensen for hva en kan tåle endres, og at det derfor er nødvendig å være forsiktig når en blir eldre, er mangelfull blant folk flest. Det er mye som tyder på, at også helsepersonell har begrenset kunnskap om dette. Fordi andelen av eldre i Norge øker, vil de helsemessige konsekvensene av et stort inntak av alkohol eller vanedannende legemidler i denne gruppen, kunne føre til ytterligere belastning for helsevesenet i tiden som kommer. En nasjonal satsing i Norge vil nå rette fokus på å forebygge og behandle rus og rusrelaterte problemer også hos eldre. Rusmidler kan grovt deles inn i legale og illegale rusmidler. Når vi snakker om rusmiddelbruk blant hjemmeboende eldre (65 år og eldre) i dette heftet, avgrenser vi her til bruk av alkohol og vanedannende legemidler.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har drøftet holdninger til rusmiddelbruk hos eldre
  • har kunnskap om risikofull bruk av rusmidler hos eldre
  • kan bevisstgjøre og motivere tjenestemottakere til å ta forebyggende og helsefremmende valg