Hefte 7: Personlighetsforstyrrelse

Vår personlighet er preget av både skyggesider og lyse trekk. Spenningen mellom ytterpunktene påvirker vår personlighet og derfor også vår atferd. Den sunne personlighet preges av erkjennelsen av at det finnes onde og gode tendenser. Andre kjennetegn er å identifisere seg selv som helheten av styrke og svakhet, å gjenkjenne tanker som skaper glede, tristhet, sinne, kjærlighet, hat og andre sterke følelser, og å kunne forholde seg til andre uten å forvente at alle behov skal møtes. Den sunne person skaper også grensene mellom seg selv og andre Personlighetsforstyrrelse er en gruppe psykiske sykdommer, kjennetegnet ved avvik i personlighetstrekk som viser seg i form av urimelige reaksjoner i sosiale og personlige situasjoner. Noen av forstyrrelsene er mildere, andre mer alvorlige. De av oss i helsevesenet som møter eldre pasienter i sykehjem eller i hjemmetjenesten kan møte alle fasetter av personlighetsfungering og avvik, men det er gjerne de mer alvorlige forstyrrelsene som byr på større utfordringer for omgivelsene. De alvorligere personlighetsforstyrrelsene kan være preget av intense affekter, det vil si at følelseslivet er ute av balanse og preges gjerne av fiendtlighet og depressivitet. Personene kan ha en livshistorie med mye impulsiv atferd, denne atferden kan komme til syne ved selvmordsforsøk, rusmiddelbruk og kanskje mange tilfeldige seksuelle forbindelser. De kan ha en uklar identitetsoppfatning som dekkes av en overfladisk identifikasjon med andre. Noen kan ha kortvarige episoder med psykoser som ofte har et paranoid preg. Disse oppstår ofte som svar på rusmisbruk, kriser eller andre belastende situasjoner. Personer med personlighetsforstyrrelser har gjerne også store forstyrrelser i mellommenneskelige forhold som karakteriseres av at de er kortvarige, overfladiske, intense og avhengige. Ofte bærer relasjonene preg av manipulering og krav. Det er viktig å være klar over at personer med en personlighetsforstyrrelse er personer som i perioder av livet lider og som bærer på en psykisk smerte. Denne smerten kan også ofte overføres til hjelpere.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om begrepet personlighet
  • har kunnskap om de vanligste personlighetsforstyrrelsene blant eldre
  • kjenner til tiltak som kan øke kvaliteten på omsorgen for eldre med personlighetsforstyrrelse
  • har reflektert over hvordan arbeid med personer med personlighetsforstyrrelse kan påvirke egne følelser i arbeidet