Hefte 6: Delirium i eldre år

Delirium, eller akutt forvirring, kan utløses av legemidler, underliggende somatisk sykdom eller skade. Eldre og personer med demens er spesielt utsatt. Det er viktig å fange opp tilstanden slik at man får kartlagt utløsende årsak(er) og iverksette nødvendige tiltak. I arbeid med personer som har økt risiko for delirium er forebyggende tiltak viktige. Delirium kjennetegnes av forstyrret våkenhet og oppmerksomhet (bevissthet), orientering, tanker, hukommelse og atferd. Tilstanden debuterer som regel brått og har et svingende forløp, en kan se store variasjoner i løpet av bare ett døgn. Mange pasienter har også forstyrret døgnrytme. Man skiller mellom hyperaktivt og hypoaktivt delirium. Når adekvate tiltak settes inn er delirium i de fleste tilfeller reversibelt. Dessverre er det vanlig at delirium overses eller feiltolkes som demens. I mange, kanskje de fleste, tilfeller er det flere faktorer som bidrar til delirium. Risikoen for å utvikle delirium henger sammen med hvor sårbar man er og hvilke biologiske stressfaktorer man utsettes for. Høy alder og demens er viktige risikofaktorer. Infeksjoner, hjerneslag, skade med benbrudd og legemidler er vanlige utløsende faktorer.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om symptomer på delirium
  • har kunnskap om forebygging av delirium
  • kjenner til tiltak som kan øke kvaliteten på omsorgen for eldre med delirium