Hefte 3: Depresjon i eldre år

Det kan være vanskelig å skille depresjon fra en naturlig sorgreaksjon og ensomhetsfølelse i alderdommen. Normal aldring gjør at man ikke lenger fungerer like aktivt som før, og det kan være vanskelig å vite om svekkede psykomotoriske evner og en passiv og isolert livsstil er en del av en normal sorgreaksjon, den normale aldringen eller et tegn på depresjon. Depresjon kan også ha mange ansikter, og den kan være mindre synlig hos eldre enn hos yngre. En depresjon kan komme i skyggen av kroppslige plager, somatisk sykdom, hukommelsesproblemer, rusproblematikk eller angst. Allikevel er depresjon et betydelig problem blant eldre og sannsynligvis underdiagnostisert og underbehandlet. Man antar at mellom 12 og 19 prosent av eldre over 65 år rammes av en depresjon, og mellom to og fire prosent blir så syke at de trenger hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Tapsopplevelser i alderdommen er nok en viktig forklaring på dette. Det kan være tap av helse, selvstendighet, yrkesidentitet, funksjonsevne, sansefunksjoner, ektefelle/nære pårørende/venner og tap av selvstendighet. Depresjon er en av de viktigste årsakene til funksjonssvikt og tidlig død i befolkningen. 2015 tok 590 tok livet sitt i Norge og av disse var 176 personer over 60 år. Mellom 2011 og 2015 var det en økning av antall registrerte selvmord bland eldre i Norge. Menn begår selvmord hyppigere enn kvinner og velger voldsommere metoder. Eldre har større tendens til å gjennomføre selvmord enn yngre og gir i mindre grad enn yngre varsel på forhånd.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om depresjonssymptomer
  • kjenner til tiltak som kan øke kvaliteten på omsorgen for eldre med depresjon
  • har kunnskap om selvmordsignaler hos eldre personer
  • vet hvordan kartlegge selvmordsrisiko hos eldre personer og at alle har et ansvar å varsle