Psykiske lidelser i eldre år illustrasjonPsykiske lidelser i eldre år illustrasjon

Psykiske sykdommer i eldre år

I denne permen legges det vekt på kunnskaper om psykiske sykdommer hos eldre, og at behandling av eldre personer med psykiske sykdommer er en viktig del av oppgavene til ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. I hver av ABC-gruppene til denne permen, må minst halvparten av deltakerne ha gjennomført enten Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC, grunnperm Aldring og omsorg.

Eldre med psykiske sykdommer som får tjenester i spesialisthelsetjenesten skrives raskere ut fra sykehus, og det er økende behov for oppdatert kunnskaper om sykdomsutvikling, forebygging og behandling i kommunene.

I hver av ABC-gruppene til denne permen, må minst halvparten av deltakerne ha gjennomført enten Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC. Det gis også mulighet for at medarbeidere som ikke har ABC-erfaring fra tidligere kan delta i gruppene. Det vil være en forutsetning at nye deltakere har kunnskaper om psykiske sykdommer og erfaring fra arbeid innen fagfeltet. 

Etter å ha lest denne permen er målet at du

 • har kunnskap om psykiske sykdommer hos eldre
 • har innsikt i behandling av psykiske sykdommer hos eldre

 

Innhold i permen

 1. Grunnlag
 2. Sårbarhetsfaktorer og forebygging
 3. Depresjon i eldre år
 4. Angst i eldre år
 5. Psykoser i eldre år
 6. Delirium i eldre år
 7. Personlighetsforstyrrelse
 8. Bruk av legemidler og psykofarmaka hos eldre
 9. Rus i eldre år
 10. Veiledning

 

Gjennomføring

Permen gjennomføres på ca ett år. Dere leser hvert hefte og har en et gruppemøte av minst halvannen time hver 3.-4. uke.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Etter gjennomført perm utstedes ABC-bevis dersom alle heftene er lest, og du har deltatt på minst 80 prosent av gruppesamlinger og seminar.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Påbygging

Etter å ha fullført denne permen kan du velge å fortsette opplæringen med disse permene:

Eldreomsorgens ABC: Geriatri

Musikkbasert miljøbehandling

Demensomsorgens ABC: Perm 1

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang

Tilvalgshefter

Til Eldreomsorgens ABC, kan dere velge følgende tilvalgshefter:

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre

Livsmot, trivsel og fellesskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Dette må jeg kunne

Dette må jeg kunne er en fleksibel opplæringsmodell som kan supplere kommunenes eksisterende introduksjonsprogram til vikarer og nyansatte uten helse- eller sosialfaglig bakgrunn.

Dette må jeg kunne: introduksjon til helse- og omsorgsarbeid