Hefte 11: Lindrende behandling, pleie og omsorg.  Symptomlindring

Etter å lest heftet og reflektert sammen i ABC-gruppa, er målet at du:

  • Kjenner til framveksten av hospicefilosofien, og har kunnskap om lindrende behandling – palliasjon – og til de tre nivåene av symptomlindring
  • Har kunnskap om observasjon, kartlegging, dokumentasjon og behandling av smerter og andre plagsomme symptomer som kan følge av alvorlig sykdom
  • Forstår at smerter og andre plagsomme symptomer påvirkes av samspillet mellom fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige forhold, og tar hensyn til det i din tilnærming til pasienten
  • Har kjennskap til supplerende behandling og vurderer hvilke metoder du kan bruke på din arbeidsplass
  • Har innsikt i både pasientens og helsepersonells terskler i møte med følelser, og har økt din kompetanse til å kommunisere med alvorlig syke og døende
  • Forstår hvorfor lindrende behandling, pleie og omsorg krever tverrfaglig samarbeid, og har kjennskap til ulike støtteordninger som gjelder for kreftpasienter