Hefte 1: Den geriatriske pasienten

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har kunnskap om hva som kjennetegner den geriatriske pasienten, og om hva som skiller begrepet geriatrisk pasient fra begrepet eldre pasient
  • har kunnskap om hvordan aldersforandringer kan påvirke både hvordan sykdom arter seg og behandling av sykdom hos eldre
  • har kunnskap om helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid blant eldre, og om rehabilitering, og bruker kunnskapen i ditt daglige arbeid til å fremme helse og forebygge sykdom hos både friske og syke eldre
  • har kjennskap til komponentene i bred geriatrisk vurdering, og til kartleggingsverktøy det kan være aktuelt å bruke i forbindelse med geriatrisk vurdering