Funksjonshemning og aldring

I ABC Funksjonshemning og aldring er det fokus på aldring hos mennesker med medfødte eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse og hvordan miljø og tiltak kan tilrettelegges best mulig.

For ansatte i helse- og omsorgstjenestene er det viktig å få innblikk i hvordan et langt liv med funksjonsnedsettelser kan påvirke mestring, identitetsutvikling og psykiske og fysisk helse. Fordommer, utstøting og barrierer for deltakelse kan sette dype spor. Det kan være nødvendig med en livshistorisk tilnærming – et livsløpsperspektiv – for å forstå den enkelte personens helseutvikling, mestringsressurser og ønsker og behov for bistand. Ønsker og mål for rehabilitering, praktisk bistand og helsehjelp er gjerne basert på verdier og vaner fra tidligere i livet.

I hver av ABC-gruppene til denne permen, må minst halvparten av deltakerne ha gjennomført enten Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC. Det gis også mulighet for at medarbeidere som ikke har ABC-erfaring fra tidligere kan delta i gruppene. Det vil være en forutsetning at nye deltakere har kunnskaper om funksjonsnedsettelse og erfaring fra arbeid innen fagfeltet.

Etter å ha lest denne permen er målet at du:

 • Har kunnskaper om hvordan funksjonsnedsettelser påvirker personen
 • Har kunnskaper om funksjonssvikt
 • Har kunnskaper om sykdommer som gir funksjonsnedsettelse

Innhold i permen

 1. Perspektiver på funksjonshemning, levekår, lovverk og tiltak i historisk lys
 2. Funksjonshemning, verdier og veivalg
 3. Aldring hos mennesker med funksjonshemning
 4. Funksjonshemning i et livsløpsperspektiv
 5. Mestring
 6. Arbeidsliv og pensjonering
 7. Barrierer i miljøet, tilpasning og tilrettelegging
 8. Tap av hørsel
 9. Tap av syn
 10. Kombinerte sansetap
 11. DEL 1: Revmatiske sykdommer DEL 2: Cerebral parese i livsløpsperspektiv
 12. DEL 1: Multippel sklerose (MS) DEL 2: Funksjonshemning og polio
 13. Lese-, skrive- og matematikkvansker

 

Gjennomføring

Permen gjennomføres på ca ett år. Dere leser hvert hefte og har en et gruppemøte av minst halvannen time hver 3.-4. uke.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Etter gjennomført perm utstedes ABC-bevis dersom alle heftene er lest, og du har deltatt på minst 80 prosent av gruppesamlinger og seminar.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Påbygging

Etter å ha fullført denne permen kan du velge å fortsette opplæringen med disse permene:

Eldreomsorgens ABC: Geriatri

Eldreomsorgens ABC: Psykiske sykdommer i eldre år

Musikkbasert miljøbehandling

Demensomsorgens ABC: Perm 1

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang

Tilvalgshefter

Til Eldreomsorgens ABC, kan dere velge følgende tilvalgshefter:

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre

Livsmot, trivsel og fellesskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Dette må jeg kunne

Dette må jeg kunne er en fleksibel opplæringsmodell som kan supplere kommunenes eksisterende introduksjonsprogram til vikarer og nyansatte uten helse- eller sosialfaglig bakgrunn.

Dette må jeg kunne: introduksjon til helse- og omsorgsarbeid