Hefte 2: Etikk

Dette heftet handler om etikk og etisk refleksjon. Det tar for seg verdier, normer og holdninger i helse- og omsorgstjenesten, etiske teorier og prinsipper, taushetsplikt og medbestemmelse og brukermedvirkning. Etisk refleksjon er sentralt.

Etter å ha lest dette heftet og diskutert i ABC-gruppa skal du:

  • Vite hva etikk er
  • Ha kunnskap om verdier, normer og holdninger
  • Kjenne til etiske prinsipper og etisk teori
  • Vite hva taushetsplikten innebærer
  • Ha kunnskap om etisk refleksjon