Aldring og omsorg

Dette er grunnpermen i Eldreomsorgens ABC. Innholdet i temaheftene bidrar til at personalet i helse- og omsorgstjenestene oppdaterer, og videreutvikler sin kompetanse i tråd med nye utfordringer i kommunale tjenestetilbud.

Aktiv omsorg, medbestemmelse, respekt og verdighet er sentrale begreper. Opplæringen tar høyde for at pasientene skrives tidligere ut fra sykehus og at pårørende og frivillige er viktige aktører i omsorgen.

Etter å ha lest denne permen er målet at du

 • har kunnskaper om arbeidsmetoder i ABC-gruppa
 • har kunnskaper om etikk og kommunikasjon
 • har kunnskaper om aldring og aldringsprosesser
 • har innsikt i hvordan aktivitet på ulike områder kan brukes i helse- og omsorgstjenestene

Innhold i permen

 1. Brukerveiledning og læring. Omsorg
 2. Etikk
 3. Kommunikasjon
 4. Noen aktuelle lover
 5. Aldringens psykologi. Sosial aldring
 6. Biologisk aldring 1
 7. Biologisk aldring 2
 8. Mikrobiologi. Smittevern
 9. Ernæring
 10. Aktivitet
 11. Dokumentasjon
 12. Pårørende og nettverk
 13. Legemiddelbruk

 

Gjennomføring

Permen gjennomføres på ca et år. Dere leser hvert hefte og har en et gruppemøte av minst halvannen time hver 3.-4. uke.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Etter gjennomført perm utstedes ABC-bevis dersom alle heftene er lest, og du har deltatt på minst 80 prosent av gruppesamlinger og seminar.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Påbygging

Etter å ha fullført denne permen kan du velge å fortsette opplæringen med disse permene:

Eldreomsorgens ABC: Psykiske sykdommer i eldre år

Eldreomsorgens ABC: Geriatri

Musikkbasert miljøbehandling

Demensomsorgens ABC: Perm 1

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang

Tilvalgshefter

Til Eldreomsorgens ABC, kan dere velge følgende tilvalgshefter:

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre

Livsmot, trivsel og fellesskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Dette må jeg kunne

Dette må jeg kunne er en fleksibel opplæringsmodell som kan supplere kommunenes eksisterende introduksjonsprogram til vikarer og nyansatte uten helse- eller sosialfaglig bakgrunn.

Dette må jeg kunne: introduksjon til helse- og omsorgsarbeid