Hefte 7: Yngre personer med demens og personer med utviklingshemning og demens

Heftet er delt i to deler: Del 1: Yngre personer med demens og Del 2: Personer med utviklingshemning og demens

Del 1: Yngre personer med demens

Demens i ung alder innebærer glemsomhet, atferdsendringer, tap av språk og redusert oppmerksomhet. Mange under 65 år er yrkesaktive når symptomene starter og diagnosen stilles. Noen har barn i skolealder. Demenssykdommen kan derfor i stor grad påvirke livssituasjonen til ektefelle eller samboer, barn og foreldre. Dette må tas hensyn til når systematisk oppfølging planlegges og iverksettes av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Etter å ha lest hefte 7, Yngre personer med demens, og reflektert sammen med de andre i ABC-gruppa skal du:

  • ha kunnskap om hva som er de vanligste symptomene på demens i ung alder og forskjeller mellom yngre og eldre personer med demens
  • ha kunnskap om situasjonen til pårørende til yngre med demens

Del 2: Personer med utviklingshemning og demens

Eldre personer med utviklingshemning har gjennom et langt liv samlet livserfaring og utviklet sin personlighet. Informasjon om den enkeltes livshistorie, sammen med kompetanse om hva som skjer i alderdommen generelt, og utviklingshemning spesielt, er viktig for å kunne gi faglig forsvarlige tjenester til eldre personer med utviklingshemning og demens.

Etter å ha lest hefte 7, Personer med utviklingshemning og demens, og reflektert sammen med de andre i ABC-gruppa, skal du:

  • ha kunnskap om hva som kan påvirke aldringsforløpet hos personer med utviklingshemning
  • ha kjennskap til spesielle utfordringer ved demens hos personer med utviklingshemning.