ABC-opplæringens oppbygging

Opplæringsmodellen er basert på en pedagogisk trinnvis oppbygging. Heftene i hver ABC-perm, er satt inn i en rekkefølge for å gi faglig progresjon. Det samme gjelder for permene.

ABC-opplæringen foregår i kommunene. Den består av tre hovedelementer:

  • ABC-permer – som inneholder temahefter
  • ABC-grupper – tverrfaglig sammensatte refleksjonsgrupper som møtes minst en gang per hefte
  • Fagseminarer – gjennomføres halvårlig med 6 timers varighet

 

Permene inneholder 6-13 hefter, og er beregnet på et års opplæring. ABC Musikkbasert miljøbehandling består av 6 hefter og er beregnet på et halvt års opplæring. Hver perm starter med et oppstartseminar på seks timer, og følges opp av et nytt fagseminar omtrent halvveis i gjennomføringen av permen. Unntak fra dette er musikkbasert miljøbehandling som har et seminar i løpet av permen.

Ved avsluttet perm får deltakerne tilsendt ABC-bevis dersom alle heftene er lest før gruppesamlingene, og de har deltatt på fagseminarene og minimum 80 prosent av gruppesamlingene.

Faglig diskusjon i gruppe

ABC-gruppene settes sammen tverrfaglig, helst med personale fra flere enheter. En hensiktsmessig gruppestørrelse er 6-8 deltakere.

Det skal holdes minimum et gruppemøte per hefte, hvor minst 1,5 timer benyttes til faglig diskusjon og refleksjon. Gruppemøtene er obligatoriske. Før hver gruppesamling skal alle gruppedeltakerne ha lest heftet. For noen hefter kan det være nyttig å sette av to møter.

På gruppemøtet gjennomgås refleksjonsspørsmålene. Tema i heftene diskuteres ut fra teori, egne erfaringer og praksis.