Oppbygging

ABC-opplæringens oppbygging

Opplæringsmodellen er basert på en pedagogisk trinnvis oppbygging. Heftene i hver ABC-perm, er satt inn i en rekkefølge for å gi faglig progresjon. Det samme gjelder for permene.

ABC-opplæringen foregår i kommunene. Den består av tre hovedelementer:

  • ABC-permer – som inneholder temahefter
  • ABC-grupper – tverrfaglig sammensatte refleksjonsgrupper som møtes minst en gang per hefte
  • Fagseminarer – gjennomføres halvårlig med 6 timers varighet

Selvstudium

Permene er arbeidsverktøyet for ABC-deltakerne. De ulike permene inneholder faghefter med spesifikke temaer. Gjennom fagheftene får gruppe-deltakerne faktakunnskap, praksisnære eksempler og en rekke arbeidsoppgaver og spørsmål til ettertanke, refleksjon og diskusjon i ABC-gruppene. ABC-permene er delt inn i fire kompetanseområder: demensomsorg, eldreomsorg, utviklingshemming og musikkbasert miljøbehandling.
Alle ABC-permene med unntak av Musikkbasert miljøbehandling inneholder 10-12 hefter og er beregnet på et års opplæring. Musikkbasert miljøbehandling består av 6 hefter og er beregnet på et halvt års opplæring.

Gruppesamlinger

For hvert ABC-hefte gjennomføres en gruppesamling på minimum 1,5 time, som benyttes til faglig diskusjon og refleksjon. ABC-gruppene er en obligatorisk del av opplæringen. Hver deltaker har sin egen ABC-perm og leser det aktuelle temaheftet før hver gruppesamling. Der det er mulig, settes ABC-gruppene sammen av personer med ulik utdanning og arbeidserfaring – og fra ulike arbeidsplasser. Deltakerne har et felles ansvar for at ABC-gruppen blir et forum for utveksling av kunnskap og refleksjoner. Det legges opp til at deltakerne skal vurdere teori opp mot aktuell praksis, reflektere over erfaringer fra eget arbeid og kunne vurdere teori og praksis opp mot etiske prinsipper og lovverket en arbeider innenfor.

Fagseminar

Det avholdes to fagseminarer for hver perm, bortsett fra musikkbasert miljøbehandling, hvor det gjennomføres ett fagseminar. Fagseminarene skal ha en varighet på fem til seks timer. ABC-opplæringen legger stor vekt på refleksjon i grupper, og det gis rom for dette på fagseminarene. ABC-deltakerne får da mulighet til nettverksbygging og kan øke sin forståelse av andres arbeidssituasjon. På fagseminar 1 gis det en presentasjon av ABC-opplæringen, og i gruppearbeidet på dette fagseminaret vil deltakerne arbeide sammen med sin ABC-gruppe. Gruppearbeidet tar for seg hvordan deltakerne og gruppene kan få mest mulig ut av opplæringen.

ABC-bevis

Ved avsluttet perm får deltakerne tilsendt ABC-bevis dersom de har deltatt på begge fagseminarene og minimum 80 prosent av gruppesamlingene.