Hefte 9: Rus i eldre år

Hefte 9: Rus i eldre år

I dette heftet får du kunnskap om risikofull bruk av alkohol og vanedannende legemidler, virkning og skadevirkning av rusmiddelbruk, samt hvordan dette kan kartlegges og behandles. Først i de senere årene har samfunnet og helsetjenesten satt fokus på eldre menneskers bruk av rusmidler, og særlig bruken av alkohol og vanedannende legemidler. Både i befolkningen generelt og blant helsepersonell, har inntak av alkohol og legemidler tradisjonelt sett vært en privatsak. Med økende alder reduseres tålegrensene for inntaket av alkohol og vanedannende legemidler. Det samme inntaket som en hadde i yngre år, kan gi negative helsemessige konsekvenser. Denne kunnskapen er mangelfull blant folk flest og mye tyder på at også helsepersonell har begrenset kunnskap om dette.

Etter å ha lest heftet er målet at du

  • har drøftet holdninger til rusmiddelbruk hos eldre
  • har kunnskap om risikofull bruk av rusmidler hos eldre
  • kan bevisstgjøre og motivere tjenestemottakere til å ta forebyggende og helsefremmende valg