Psykiske sykdommer i eldre år

Psykiske sykdommer i eldre år

I denne permen legges det vekt på kunnskaper om psykiske sykdommer hos eldre, og at behandling av eldre personer med psykiske sykdommer er en viktig del av oppgavene til ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Eldre med psykiske sykdommer som får tjenester i spesialisthelsetjenesten skrives raskere ut fra sykehus, og det er økende behov for oppdatert kunnskaper om sykdomsutvikling, forebygging og behandling i kommunene.

Etter å ha lest denne permen er målet at du

 • har kunnskap om psykiske sykdommer hos eldre
 • har innsikt i behandling av psykiske sykdommer hos eldre

Innhold i permen

 1. Grunnlag
 2. Sårbarhetsfaktorer og forebygging
 3. Depresjon i eldre år
 4. Angst i eldre år
 5. Psykoser i eldre år
 6. Delirium i eldre år
 7. Personlighetsforstyrrelse
 8. Bruk av legemidler og psykofarmaka hos eldre
 9. Rus i eldre år
 10. Veiledning

Gjennomføring

Permen gjennomføres på ca. ett år. Det skal holdes minimum ett gruppemøte per hefte. Før hvert gruppemøte skal hver deltaker har forberedt seg ved å lese heftet som skal gjennomgås.
På gruppemøtet gjennomgås refleksjonsspørsmålene. Tema i heftene diskuteres ut fra egne erfaringer og praksis.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Etter gjennomført perm utstedes ABC-bevis dersom alle heftene er lest, og du har deltatt på minst 80 prosent av gruppesamlinger og seminar.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Påbygging

Etter å ha fullført denne permen kan du velge å fortsette opplæringen med disse permene:

Eldreomsorgens ABC: Geriatri

ABC Musikkbasert miljøbehandling – demens/eldreomsorgen

Demensomsorgens ABC: Perm 1

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i ditt fylke. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang

Tilvalgshefter

Til Eldreomsorgens ABC, kan dere velge følgende tilvalgshefter:

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens