Bakgrunn

Bakgrunn for ABC-opplæringen

ABC-opplæringen er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder. 96 prosent av landets kommuner har deltatt i eller er i gang med ABC-opplæring.

Hvorfor ABC-opplæring?

Målet med ABC-opplæringen er at ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap.

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har på bakgrunn av gode resultater med ABC-opplæringen, videreført satsingen som en del av Kompetanseløft 2025, Demensplan 2025 og Omsorgsplan 2020.

Hva kreves for å delta?

Man må ha et ansettelseforhold i kommunen for å kunne delta i ABC-opplæringen. Det anbefales at gruppene settes sammen av deltakere med forskjellig utdanning, arbeidserfaring og gjerne fra flere arbeidssteder i kommunen.

Avdelingslederne har ansvar for å rekruttere deltakerne blant medarbeiderne og sette ABC-gruppene sammen etter anbefalingene.

Det er ingen eksamen eller annen test i opplæringen.

Bistand og økonomisk støtte

Kommuenene kan kontakte Aldring og helse, eller fagmiljøet i deres område som er ansvarlige for oppfølgingen av informasjon og fagseminarene.

Det kan søkes om kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd fra Statsforvalteren.

Om Aldring og helse

Vårt oppdrag: 

Aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Vi bidrar med kompetanseoppbygging og veiledning til hele helsetjenesten, både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, til andre tjenesteytere, brukere (pasienter og pårørende) og befolkningen for øvrig. Aldring og helse har en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, eget forlag og bibliotek. Vi tilbyr kurs, sammensatte opplæringsprogrammer og driver fagskole. Formidling av kunnskap skjer også via våre digitale plattformer. 

Vi skal være det foretrukne stedet for beslutningsmyndigheter, samarbeidsparter i fag- og forskningsmiljøer og allmenheten når de vil søke informasjon og utvikle kompetanse innenfor aldring og helse. Samtidig skal vi samarbeide med, understøtte og bidra til å bygge opp fagmiljøer i forskning, kompetanseutvikling og klinisk praksis innenfor aldring og helse nasjonalt, regionalt og lokalt, knyttet til både spesialist- og kommunehelsetjeneste.

For mer informasjon, besøk våre hjemmesider!